Τι αλλάζει σε χρηματοδοτικά εργαλεία και εκτροφές με τη νέα ΚΑΠ

Στη δημοσίευση ενημερωτικών φυλλαδίων για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να πληροφορηθούν οι Έλληνες παραγωγοί τις μεγάλες αλλαγές της νέας προγραμματικής περιόδου.

Τα ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία αναρτήθηκαν λίγους μήνες μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από την Κομισιόν κι ενώ η νέα ΚΑΠ είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, αφορούν τα εξής:

✱ Συνοπτικό κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου
✱ Οικολογικά Σχήματα
✱ Παρεμβάσεις στη ζωική παραγωγή
✱ Χρηματοδοτικά εργαλεία

Με δεδομένο ότι η «ΥΧ» έχει ήδη παρουσιάσει όλο το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 σε ειδικό ένθετο της εφημερίδας και η υπογραφή και δημοσίευση των εφαρμοστικών πράξεων του Στρατηγικού Σχεδίου –που αναμένονται ακόμα– είναι μείζονος σημασίας για το τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα (ειδικά όσον αφορά τα Οικολογικά Σχήματα), η «ΥΧ» παρουσιάζει μόνο τα ενημερωτικά φυλλάδια για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ και για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης στον τομέα της κτηνοτροφίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο.

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΑ

Μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχουν ενεργοποιηθεί δύο χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των παραγωγών για να προχωρήσουν σε επενδύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης των εκμεταλλεύσεών τους. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι:

✱ Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ).
✱ Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ).

  ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Διαχειριστής του Ταμείου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Το ΠΑΑ 2014 – 2020 συμμετέχει στο ΤΕΑΑ με πόρους, ύψους 80 εκατ. ευρώ, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων στις τράπεζες. Συγκεκριμένα, το ΠΑΑ εγγυάται το 80% κάθε δανείου, που χορηγείται μέσω του ΤΕΑΑ και μέχρι ένα ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας, το οποίο καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ της τράπεζας και του διαχειριστή του Ταμείου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%.

Με τον τρόπο αυτόν, αναμένεται να χορηγηθούν δάνεια για επενδύσεις και για κεφάλαιο κίνησης σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 480 εκατ. ευρώ.

✱ Δάνεια από 10.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ.
✱ Διάρκεια αποπληρωμής το αργότερο έως 31/12/2035.

█  ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ) θα συμβάλει στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Διαχειριστής του Ταμείου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.

Το Ταμείο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 21.500.000 ευρώ. Ο στόχος του Ταμείου υλοποιείται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο.

Παράλληλα, επιδοτείται το 100% των τόκων για τα πρώτα δύο έτη κάθε δανείου και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης ύψους 300 ευρώ ανά ωφελούμενο για προαιρετική παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.

✱ Δάνεια από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ.
✱ Διάρκεια αποπληρωμής από δύο έως πέντε έτη.

Δράσεις

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία εφαρμόζονται μέσω ειδικών δράσεων:

Δράση 4.1.4: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης).

Δράση 4.2.4: Επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό (Μέτρο Μεταποίησης και Μεταποίηση LEADER).

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα δάνεια μέσω του ΤΕΑΑ και του ΤαΜιΔΑΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

Επενδυτικές δαπάνες για την κάλυψη οποιωνδήποτε αναγκών του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως:

● Του ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών.

● Της απόκτησης μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

● Της απόκτησης ζωικού ή/και φυτικού κεφαλαίου.

● Της αγοράς γης, έως το 10% της συνολικής επένδυσης.

Κεφάλαια κίνησης, σε συνδυασμό με επενδυτικές δαπάνες. Για το ΤΕΑΑ, το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να ανέλθει έως 200.000 ευρώ ή έως το 30% των επενδυτικών δαπανών, όποιο είναι μεγαλύτερο. Για το ΤαΜιΔΑΕ, θα πρέπει το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των επενδυτικών δαπανών να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Κεφάλαιο κίνησης λόγω Covid-19 (μόνο για το ΤΕΑΑ), το οποίο θα χορηγείται σε όσους αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση.

Είδος δανείου

Τα δάνεια του ΤΕΑΑ και του ΤαΜιΔΑΕ δύναται να χορηγηθούν σε ωφελούμενους, οι οποίοι είτε έχουν ενταχθεί σε κάποιο μέτρο του ΠΑΑ είτε όχι. Τα δάνεια αυτά μπορούν να λάβουν τις παρακάτω μορφές:

✱ Δάνειο μόνο για επενδύσεις, οι οποίες δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση.

✱ Δάνειο μόνο για κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση.

✱ Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση.

✱ Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση.

✱ Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης, επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση.

✱ Δάνειο για επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση.

✱ Δάνειο λόγω Covid-19 (μόνο για το ΤΕΑΑ), το οποίο δύναται να χορηγηθεί είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με τις ανωτέρω έξι περιπτώσεις.

Ωφελούμενοι

Και για τις δύο δράσεις, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να:

✱ Είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν στην Ελλάδα.

✱ Χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

✱ Είναι οικονομικά βιώσιμοι, με βάση τα κριτήρια της τράπεζας από την οποία δανείζονται.

✱ Μην έχουν ενταχθεί σε διαδικασία διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

✱ Μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία), ούτε να πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των πιστωτών τους.

✱ Μη δραστηριοποιούνται σε απαγορευμένους τομείς.

Για τα Σχέδια Βελτίωσης, ωφελούμενοι μπορούν να είναι:

✱ Φυσικά πρόσωπα, χαρακτηρισμένα ως επαγγελματίες αγρότες με βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ.

✱ Νομικά πρόσωπα, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ.

✱ Νέοι γεωργοί, ενταγμένοι στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014 – 2022.

✱ ΚοινΣΕπ με γεωργική δραστηριότητα.

✱ Συλλογικά σχήματα αγροτών.

Για τη Μεταποίηση, ωφελούμενοι μπορούν να είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, στην ανάπτυξη ή/και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό στους ακόλουθους τομείς:

ΚΡEΑΣ ● ΠΟΥΛΕΡΙΚA ● ΚΟΥΝEΛΙΑ ● ΔΗΜΗΤΡΙΑΚA ● AΝΘΗ ● ΓAΛΑ
● ΑΒΓA ● ΕΛΑΙΟYΧΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ ● ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚA ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΦΥΤA ● ΜEΛΙ ● ΣΗΡΟΤΡΟΦIΑ ● ΣΑΛΙΓΚAΡΙΑ ● ΟIΝΟΣ ● ΣΠOΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚO ΥΛΙΚO ● ΖΩΟΤΡΟΦEΣ ● ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚA ● ΞΙΔΙ

Βήματα

1. Καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό είναι απαραίτητο για τις περιπτώσεις που το δάνειο αφορά επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση ή περιλαμβάνει χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

2. Για την υπαγωγή σας στο ΤΕΑΑ, ερευνήστε την αγορά, ώστε να εντοπίσετε την τράπεζα που προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ σας. Για την υπαγωγή σας στο ΤαΜιΔΑΕ, οι τράπεζες υποβάλλουν την προσφορά τους για εσάς στην πλατφόρμα KYC.

3. α) Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤEAA προς την τράπεζα της επιλογής σας ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων[*].

β) Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤαΜιΔΑΕ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα KYC στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ και επιλέξτε την τράπεζα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά για εσάς. Στη συνέχεια, για την τράπεζα που επιλέξατε υποβάλετε αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

4. Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην τράπεζα της επιλογής σας.

[*] Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ (htps://www.ependyseis.gr/). Τα εγχειρίδια με τις οδηγίες που θα χρειαστείτε βρίσκονται αναρτημένα στο ΠΣΚΕ, στο πεδίο Πληροφορίες στις επιλογές Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ-ΕΑΤ (Ταμείο Μικρών Δανείων) και Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ-EIF (Ταμείο Εγγυήσεων).
Πηγή: Ενημερωτικό φυλλάδιο ΥΠΑΑΤ

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δεσμεύσεις και μη παραγωγικές επενδύσεις για το περιβάλλον
και το κλίμα

Π3-70-1.5 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Η δράση αφορά πενταετείς δεσμεύσεις. Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

Είδος εκτροφής

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης
(ευρώ/ΜΖΚ/έτος)

Θηλυκά βοοειδή > 2 ετών

394

Θηλυκά αιγοπρόβατα > 1 έτους

449

Χοιρομητέρες

616

Αρσενικά & θηλυκά
ιπποειδή > 6 μηνών

629

 

Π3-70-2.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία).

Ορίζονται τρία έτη για την ορθή μετάβαση από τη συμβατική στη βιολογική καλλιέργεια για όλες τις καλλιέργειες και για όλες τις εκτροφές.

● Δράση 1: Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.

● Δράση 2: Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ΜΖΚ, για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.

Κατηγορία ζώου

Ύψος ενίσχυσης (ευρώ/ha)

Πρόβατα

257

Αίγες

232

Βοοειδή

281

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

350

 

Π3-70-1.6 Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας

Οι δεσμεύσεις είναι εξαετούς διάρκειας, το πρώτο έτος αφορά τη μετατροπή και τα επόμενα πέντε έτη τη διατήρηση στη βιολογική μελισσοκομία. Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, κάτοχοι μελισσοκομικής ταυτότητας, οι οποίοι κατέχουν από 20 και πάνω μελισσοσμήνη. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά κλάσεις μεγέθους μελισσοσμηνών (κυψελών) για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής (δαπάνες πιστοποίησης), ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Κλάσεις
μελισσοσμηνών
(κυψέλες)

Κόστος ανά κλάση στη μετατροπή
και διατήρηση στη βιολογική
μελισσοκομία (ευρώ/έτος)

20-110

1.650

111-200

5.115

201-300

8.580

301-άνω

10.230

 

Π3-73-3.5 Προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Ενώσεις, συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά όργανα με νομική υπόσταση, που ασκούν κτηνοτροφική δραστηριότητα οι ίδιοι ή και τα μέλη τους. Στο 100% η ενίσχυση που δίνεται υπό μορφή επιχορήγησης.

Η στοχοθέτηση εκτιμάται σε 42 πράξεις. Κατά μέσο όρο, το προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό εκτιμάται σε 81.000 ευρώ/πράξη και έτος. Η δράση εφαρμόζεται στις εξής φυλές αγροτικών ζώων:

● Βοοειδή: Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Εγχώριος Βούβαλος, Ασπρόμαυρη, Ασπροκόκκινη, Ελληνική Κόκκινη, Ελληνική Ξανθόχρωμη, Λιμουζίν (Limouzine).

● Πρόβατα: Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα (Άρτας), Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας – Πελαγονίας, Αγρινίου, Oρεινό Λήμνου.

● Αίγες: Σκοπέλου.

● Ίπποι: Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαράς Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου, Ροδόπης.

● Χοίροι: Εγχώριος χοίρος.

Π3-73-3.2 Μη παραγωγικές επενδύσεις για την αειφορική διαχείριση και προστασία μεγάλων θηλαστικών (αρκούδα, λύκο, τσακάλι και ελάφι)

Επιλέξιμες είναι οι γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται στους βιότοπους των μεγάλων θηλαστικών (Αρκούδα, Λύκος, Τσακάλι και Ελάφι) και είτε:

● Καλλιεργούνται με καλαμπόκι, ηλίανθο, αμπέλια, δενδρώδεις καλλιέργειες (όπως αχλάδια, μήλα, κεράσια, κορόμηλα, δαμάσκηνα, φουντούκια, καρύδια, κάστανα), κηπευτικά, σιτηρά και μηδική.

● Χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση κυψελών.

● Βρίσκονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες της παρέμβασης είναι η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, καθώς και η προμήθεια σκύλων φύλαξης, κατά προτεραιότητα του ελληνικού ποιμενικού. Στο 100% η ενίσχυση που δίνεται.

Δεσμεύσεις και επενδύσεις για την ευζωία των παραγωγικών ζώων

Π3-70-3.1 Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων

Οι δεσμεύσεις είναι πενταετούς διάρκειας.

● Δράση 1. Καλή μεταχείριση των χοίρων.

● Δράση 2. Καλή μεταχείριση των κρεοπαραγωγών ορνιθίων εκτροφής ορνιθώνα.

● Δράση 3. Καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Κόστος ανά
κεφαλή (ευρώ)

Ετήσιο κόστος
ανά ΜΖΚ (ευρώ)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

3.1 Συλλογή, κατάψυξη και χορήγηση
πρωτογάλακτος
στα νεογέννητα

10,00

100,00

ΥΓΕΙΑ

3.2 Περιποίηση χηλών

0,75

7,5

3.3 Διάγνωση
εγκυμοσύνης
με υπερηχογραφία

1,50

15,00

ΣΥΝΟΛΟ

122,50

 

● Δράση 4. Καλή μεταχείριση των βοοειδών.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ετήσιο κόστος
ανά ΜΖΚ* (ευρώ)

ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΣ

4.1 Έξοδος ζώων σε προαύλιο χώρο
και ετήσια συντήρησή του

235,00

4.2 Μείωση αριθμού ζώων (αύξηση ελεύθερου χώρου ανά μόσχο)

76,00

4.3 Μη απομάκρυνση μοσχαριών
από τη μητέρα μέχρι τρεις μήνες

96,00

ΥΓΕΙΑ

4.4 Ηλεκτρονική παρακολούθηση
παραμέτρων υγείας
και συμπεριφοράς των ζώων

65,00

4.5 Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών
αντιμικροβιακών φαρμάκων
(χρήση αντιμικροβιακών μετά
από δοκιμή ευαισθησίας)

15,00

ΣΥΝΟΛΟ

487,00

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν μία ή περισσότερες δεσμεύσεις ανάλογα με τον κτηνοτροφικό κλάδο και με βάση τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν θα υπολογιστεί η ετήσια ενίσχυση ανά ΜΖΚ.

Δεσμεύσεις στη διατροφή, στο στάβλισμα & στην υγεία των παραγωγικών ζώων

Π3-70-3.2 Μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην αιγοπροβατοτροφία

Πενταετείς δεσμεύσεις, που αφορούν σε παρεμβάσεις εμβολιασμού των ζώων και χρήση παρασιτοκτόνων. Η ετήσια ενίσχυση παρέχεται ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) και μέχρι πέντε έτη, ανάλογα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο κάθε κτηνοτρόφος. Προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό: 120 ευρώ/ MZK.

Π3-73-2.4 Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων

Εξοπλισμός παρακολούθησης συνθηκών στους χώρους σταβλισμού (υγρασία, θερμοκρασία, αμμωνία, διοξείδιο του άνθρακα):

● Συστήματα εξαερισμού (παράθυρα, ανεμιστήρες).

● Συστήματα παρακολούθησης ζώων στους χώρους σταβλισμού.

● Συστήματα ψύξης, θέρμανσης, αερισμού (με χρήση ΑΠΕ).

● Αντικατάσταση/επισκευή δαπέδων & περιφράξεων.

Συστήματα προστασίας ζωικού κεφαλαίου και εγκαταστάσεων (φυσικές καταστροφές, καιρικά φαινόμενα):

● Επενδύσεις/εγκαταστάσεις βιοασφάλειας (περιφράξεις, ζώνες καθαρισμού, σταθμοί καθαρισμού/απολύμανσης, μονώσεις/στεγανοποιήσεις, εξοπλισμός φόρτωσης, συστήματα φωτισμού, λογισμικό διαχείρισης κ.λπ.).

Στοχοθεσία: 48 γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ορίζεται στα 500.000 ευρώ, ενώ ο ελάχιστος στα 30.000 ευρώ. Στο 80% το ποσοστό ενίσχυσης.

Π3-73-2.8 Επενδύσεις για τη βελτίωση της ευζωίας των παραγωγικών ζώων

Η παρέμβαση αφορά την παροχή ενισχύσεων προς τους παραγωγούς για τη βελτίωση των συνθηκών ευζωίας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θα συμβάλουν και στη μείωση των ασθενειών και, κατά συνέπεια, στη μείωση της ανάγκης χορήγησης αντιβιοτικών.

● Δράση 1. Μετάβαση σε παραγωγικά συστήματα βελτιωμένης ευζωίας στην ωοπαραγωγό πτηνοτροφία.

● Δράση 2. Βελτίωση των συστημάτων διατροφής σε χοιροτροφικές μονάδες.

● Δράση 3. Λοιπές παραγωγικές επενδύσεις για τη βελτίωση της ευζωίας σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Στοχοθεσία: 156 γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ορίζεται στα 750.000 ευρώ, ενώ ο ελάχιστος στα 50.000 ευρώ. Στο 80% το ποσοστό ενίσχυσης.

Π3-73-2.1 Σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι ή τελικοί αποδέκτες της παρέμβασης θα είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών). Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

● Κτηριακές εγκαταστάσεις (μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση).

● Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός.

● Εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

● Περίφραξη/διαμόρφωση αγροτεμαχίων/φυτειών.

● Οχήματα μεταφοράς (ανθοκομικό, μελισσοκομικό).

● Ηλεκτρονικοί υπολογιστές/λογισμικά διαχείρισης, εξοπλισμός επικοινωνιών και γραφείου.

● Μηχανολογικός εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας, απομακρυσμένου ελέγχου και τηλεχειρισμών.

● Επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής εκμετάλλευσης και αυτοματοποίησης.

● Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις με συστήματα υδροπονίας/αεροπονίας και ψηφιακός εξοπλισμός ρύθμισης και ελέγχου παραγωγής.

● Γενικές δαπάνες και δαπάνες υπηρεσιών.

Από 40% έως 70% το ποσοστό ενίσχυσης.

Π3-73-2.6 Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

● Μηχανολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης (π.χ. αυτόνομα Φ/Β συστήματα, εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμματικής βιομάζας κ.λπ.).

● Επενδύσεις εκσυγχρονισμού και μηχανολογικός εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας.

● Κτηριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός για την ανάκτηση, την επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων στην πηγή (αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή κομπόστ, βιοαερίου κ.ο.κ.).

● Γενικές δαπάνες και δαπάνες υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Στο 70% το ποσοστό ενίσχυσης.

Αντισταθμιστικές ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Π3-71 Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Δράσεις:

1. Αντισταθμιστική ενίσχυση ανά εκτάριο για τις ορεινές περιοχές: 119,2 ευρώ/ha.

2. Αντισταθμιστική ενίσχυση ανά εκτάριο για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών: 87,8 ευρώ/ha.

3. Αντισταθμιστική ενίσχυση ανά εκτάριο για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα: 87,8 ευρώ/ha.

Λοιπές παρεμβάσεις

✔ Π3-75.1 Εγκατάσταση νέων γεωργών

● Η για πρώτη φορά εγκατάσταση νοείται η για πρώτη φορά ενασχόληση με τη γεωργία από τα φυσικά πρόσωπα νέους γεωργούς και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24 μήνες που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

● Θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει και να εκτελέσει με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής του εκμετάλλευσης με διάρκεια έως τέσσερα έτη από την ημερομηνία ένταξης.

● Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού επιχορήγησης ή χρηματοδοτικού εργαλείου.

● Η στήριξη με χρηματοδοτικό εργαλείο θα έχει τη μορφή παροχής εγγύησης για καταβολή δανείου και κατ’ αποκοπή ποσού, τα οποία θα παρέχονται υποχρεωτικά και τα δύο μαζί. Οι δύο μορφές στήριξης θα συνδυάζονται σε μία ενιαία πράξη.

Στοχοθέτηση:

● Από 30.000 ευρώ – 42.500 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

● Εκτιμάται η εγκατάσταση 12.163 Νέων Γεωργών.

● Ανειλημμένες υποχρεώσεις σε 22.220 Νέους Γεωργούς.

✔ Π3-73-1.2 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

✔ Π3-77-1.1 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα της Γεωργίας (συμπεριλαμβανόμενης της ζωικής παραγωγής)

✔ Π3-78.1 Εκπαίδευση – κατάρτιση γεωργών/ κτηνοτρόφων – δασοκόμων

✔ Π3-78.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και δασοκόμων και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders), καθώς και κατάρτιση γεωργικών και δασοκομικών συμβούλων