Αλλάζουν οι δεσμεύσεις και η Τυπική Απόδοση για τους πληγέντες Νέους Αγρότες

Τι ισχύει για όσους έχουν καλλιέργειες που παρενιαυτοφορούν (ελιά, φιστικιά)

Μειωμένη τυπική απόδοση, απαλλαγή από την υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τη δέσμευση επίτευξης κύκλου εργασιών, καθώς και ειδική μνεία για τις καλλιέργειες που παρενιαυτοφορούν, είναι μερικές μόνο από τις δυνατότητες που παρέχονται για τα έτη 2023 και 2024 στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές δικαιούχους της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», με βάση νέα εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την εγκύκλιο, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν υποστεί α) απώλεια της αναμενόμενης φυτικής ή/και ζωικής παραγωγής της εκμετάλλευσης σε ποσοστό άνω του 50% ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο, ή β) καταστροφή παγίων (ιδιόκτητων ή μισθωμένων) της εκμετάλλευσης (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, προσβάσιμα τολ, σταβλικές εγκαταστάσεις, κυψέλες), συμπεριλαμβανομένης της απώλειας καλλιεργήσιμων εκτάσεων λόγω διάβρωσης ή/και επικάθισης φερτών υλικών ή/και παραμονής υδάτων για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους έξι μήνες, όπως στις παρακάρλιες περιοχές, στις οποίες παράγονταν προϊόντα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 25% του συνόλου της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο:

✱ Για τα έτη 2023 και 2024, μπορούν να αιτηθούν την επίτευξη μειωμένης τυπικής απόδοσης σε σχέση με αυτήν που οφείλουν να πετύχουν κατά τα έτη αυτά. To ποσοστό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του ποσοστού ζημιάς. Αυτό σημαίνει ότι αν έχει πιστοποιηθεί ζημιά στην παραγωγή ή στην παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης ίση με το Χ% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο, μπορούν να αιτηθούν την επίτευξη μειωμένης τυπικής απόδοσης έως Χ% ως προς τα ελάχιστα όρια.

Εάν ο δικαιούχος θέλει να ενταχθεί στην εν λόγω ρύθμιση, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη ΔΑΟΚ της ΠΕ μόνιμης κατοικίας του, η οποία θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του συμβούλου του. Σημειώνεται ότι η τεχνική έκθεση τεκμηριώνεται με πόρισμα του ΕΛΓΑ ή και άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τον προσδιορισμό της ζημιάς.

Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις:

✱ Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση διατήρησης της βαθμολογίας τους πάνω από το επίπεδο του πρώτου επιλαχόντα στην περιφέρεια.

✱ Για τα έτη 2023 και 2024 μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση να είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί. Ωστόσο, για τα ανωτέρω έτη πρέπει να υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ και να είναι τουλάχιστον κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης.

Απαλλαγή δεσμεύσεων

Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι δικαιούχοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Εύβοιας, Ρόδου και Φθιώτιδας εξαιρούνται:

✱ Από τη δέσμευση/υποχρέωση υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για τα έτη 2023 και 2024.

✱ Από τη δέσμευση/υποχρέωση που αφορά τον κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) που προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες για τα έτη 2023 και 2024.

Κύκλος εργασιών /τυπική απόδοση

Ειδικότερα, σε περίπτωση ζημιάς στη γεωργική παραγωγή:

Εφόσον υπάρχει πόρισμα του ΕΛΓΑ ή άλλου αρμόδιου δημόσιου ελεγκτικού μηχανισμού, σχετικά με το ποσοστό της ζημιάς στα αγροτεμάχια ή στις εκτροφές της αγροτικής εκμετάλλευσης, μειώνεται ο απαιτούμενος κύκλος εργασιών που προέρχεται από τις γεωργικές δραστηριότητες στα αγροτεμάχια που έχουν υποστεί ζημιά κατά το ποσοστό της ζημιάς που βεβαιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Εφόσον η ζημιά περιλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος μελλοντικών ετών λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου, ο μειωμένος κύκλος εργασιών αφορά και τα έτη της ανασύστασης.

Εάν δεν υπάρχει πόρισμα του ΕΛΓΑ ή άλλου αρμόδιου δημόσιου ελεγκτικού μηχανισμού, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, π.χ. στην περίπτωση της ακαρπίας της ελιάς που εκτείνεται πέραν του διετούς κύκλου της παρενιαυτοφορίας, η τεκμηρίωση της ζημιάς βασίζεται σε έγγραφο της περιφέρειας ή της περιφερειακής ενότητας στο οποίο περιγράφεται η ζημιά και η γεωγραφική της διασπορά. Με αυτόν τον τρόπο, δύναται να εξαιρεθούν οι τυπικές αποδόσεις που συνεισφέρουν τα αγροτεμάχια με τις ζημιωθείσες καλλιέργειες στον συνολικό κύκλο εργασιών της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Καλλιέργειες που παρενιαυτοφορούν, όπως η ελιά και η φιστικιά: Σε περίπτωση αξιοποίησης καλλιεργειών που παρενιαυτοφορούν, ο δικαιούχος, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, έχει το δικαίωμα να εξαιρέσει τις καλλιέργειες από τον συγκεκριμένο έλεγχο μέχρι και για δύο μη διαδοχικά έτη.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023