Αναβάθμιση συστήματος άρδευσης του ΤΟΕΒ Πύργου

Σημαντική εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια εκτιμάται ότι θα προκύψει για τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Β΄ Πύργου από το έργο «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης».

Το έργο, προϋπολογισμού 929.000 ευρώ, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόσφατα, υπεγράφη η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, που αφορά προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία 1.071 ηλεκτρονικών υδροληψιών, τεσσάρων κεντρικών παροχόμετρων και ενός συστήματος ελέγχου – παρακολούθησης λειτουργίας και φόρτισης καρτών στις υφιστάμενες υδροληψίες και αντλιοστάσια στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Β’ Πύργου Ηλείας.

Όπως υπογραμμίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και την αναβάθμιση του συστήματος άρδευσης, ο ΤΟΕΒ θα προσφέρει αποτελεσματικότερες υπηρεσίες άρδευσης στην περιοχή ευθύνης του, επιτυγχάνοντας πολλαπλούς στόχους.

Ενδεικτικά, θα μπορεί να υπάρχει ελεγχόμενη και προγραμματισμένη ροή εσόδων, σύμφωνα με τον καταναλισκόμενο όγκο νερού, σημαντική εξοικονόμηση υδάτινων πόρων μέσω της άμεσης καταγραφής των δεδομένων κατανάλωσης ανά άρδευση, υποστήριξη του τεχνικού τμήματος του οργανισμού με σημάνσεις για πιθανές διαρροές, εξοικονόμηση εργατοωρών, μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση των φθορών των αντλητικών συγκροτημάτων, αύξηση της αξιοπιστίας της παρεχόμενης υπηρεσίας άρδευσης και προσθήκη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης στους καλλιεργητές σε πολλαπλά επίπεδα.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι έξι μήνες.