Η ανάγκη για αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα προϊόντα λίπανσης

της Ευαγγελίας Γιαννακοπούλου, Quality Manager of Management Systems & Products Certification Division, TÜV AUSTRIA Hellas

O Κανονισμός ΕΚ 2003/2003, που ίσχυε έως την 15/07/2022, είχε συμβάλει καθοριστικά στην άρση των φραγμών στο εμπόριο λιπασμάτων εντός της ΕΕ και είχε αποφέρει οικονομικά οφέλη, όμως υστερούσε σημαντικά στην αποτελεσματικότητά του, όσον αφορά την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Το πεδίο εφαρμογής, επίσης, περιλάμβανε κυρίως τα ανόργανα λιπάσματα, αφήνοντας εκτός ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου καινοτόμα προϊόντα λίπανσης που παράγονται από οργανικά υλικά, με αποτέλεσμα να καθίσταται συχνά δύσκολη η πρόσβασή τους στη αγορά της ΕΕ, λόγω της εξάρτησής της από αμοιβαίες αναγνωρίσεις και συμφωνίες μεταξύ κρατών-μελών, αλλά και της διαφορετικότητας στους εθνικούς κανόνες.

Ο νέος Κανονισμός για τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά

Βάσει των παραπάνω, αλλά και της ευρωπαϊκής κατεύθυνσης προς την πράσινη ανάπτυξη, η ΕΕ προχώρησε στην έκδοση του ΕΚ 2019/1009 (FPR). Ο νέος κανονισμός, ο οποίος ισχύει από την 15/07/2022, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τα οργανικά λιπάσματα όσο και νέα προϊόντα, όπως τα υλικά ασβέστωσης, τα βελτιωτικά εδάφους, τους βιοδιεγέρτες κ.ά.

Ο νέος Κανονισμός θέτει απαιτήσεις βάσει των Κατηγοριών Λειτουργίας Προϊόντος (ΚΛΠ – Παράρτημα Ι), των Κατηγοριών Συστατικών Υλικών (ΚΣΥ – Παράρτημα ΙΙ), απαιτήσεις για την επισήμανση των προϊόντων (σήμανση CE – Παράρτημα ΙΙΙ), ενώ διευρύνει και την έννοια της Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (Παράρτημα IV), δίνοντας τέσσερις επιλογές εφαρμογής της, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των προϊόντων (Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης βάσει των Ενοτήτων Α, Α1, Β ακολουθούμενη από τη Γ και Δ1).

Ο νέος Κανονισμός, που θα συνυπάρξει παράλληλα με τις εθνικές νομοθεσίες και τις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ κρατών-μελών, αφορά τους παρασκευαστές και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, τους εισαγωγείς και τους διανομείς προϊόντων λίπανσης στην αγορά της ΕΕ.

Σημαντικά πλεονεκτήματά του είναι και τα παρακάτω:

Διευκολύνει τους παραγωγούς οργανικών λιπασμάτων και άλλων προϊόντων, που εντάσσονται πλέον στο κανονιστικό πλαίσιο, να εμπορευθούν ελεύθερα τα προϊόντα τους στην κοινή αγορά.

Θέτει νέες οριακές τιμές για την παρουσία επιμολυντών στα προϊόντα λίπανσης, μειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

Προωθεί την αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών για την παραγωγή λιπασμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, ενώ μειώνεται η εξάρτηση από εισαγόμενα θρεπτικά συστατικά.

Καθιερώνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κριτήρια για την ποιότητα, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Αυξάνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων λίπανσης για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η πιστοποίηση προϊόντων λίπανσης με την υπογραφή της TÜV Austria

Η TÜV Austria Hellas είναι ο μοναδικός ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης που έχει διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ και είναι ένας από τους ελάχιστους κοινοποιημένους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋποθέσεις απαραίτητες για την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης για τις Ενότητες Α1, Β, Δ1.

Η TÜV Austria Hellas, με τους εξειδικευμένους και πλήρως καταρτισμένους συνεργάτες της, μπορεί να παρέχει και τις τρεις Ενότητες Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης για το σύνολο των προϊόντων λίπανσης που εντάσσονται σε κάθε μία.

Ενότητα Α1 – Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής συν δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία. Εφαρμόζεται μόνο στα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο και σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης που περιέχουν άζωτο σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 28%.

Ενότητα Β (ακολουθούμενη από την Ενότητα Γ, στην οποία δεν εμπλέκεται Φορέας αξιολόγησης της Συμμόρφωσης) – Εφαρμογή εξέτασης Τύπου. Εφαρμόζεται σε προϊόντα που εντάσσονται στις ΚΣΥ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Ενότητα Δ1 – Διασφάλιση ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής. Εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα λίπανσης εκτός αυτών της Ενότητας Α1.