Ανακοίνωση διαγωνισμού για εύρεση αναδόχου στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 1144/2014 για υλοποίηση δράσεων προώθησης γεωργικών προϊόντων

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εκτελεστικού οργανισμού για την υλοποίηση του Προγράμματος Προώθησης Εξαγωγών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014, με τίτλο «Δράσεις προώθησης των προϊόντων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» σε χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία & Κύπρο)».

Ποιοί είμαστε: Η Αγροδιατροφική  Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε με την υπ’αριθμ. 266/16 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στις 31-10-2016 και καταχωρήθηκε στα βιβλία Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 12/2017. Η ίδρυσή της προβλέπεται από το Ν.4384/2016. Σήμερα τα μέλη της Σύμπραξης είναι 25 στο σύνολο, εκ των οποίων το ένα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τα άλλα συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων αγροδιατροφής που εδρεύουν στη Δυτική Μακεδονία.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε: 1.200.000 € χωρίς ΦΠΑ (συνολικός προϋπολογισμός που αφορά τόσο στην υλοποίηση δράσεων όσο και στις λοιπές ανάγκες του προγράμματος) . Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι 3 χρόνια.

Στον προϋπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνεται το κόστος της συγγραφής της πρότασης. 

Στόχοι του προγράμματος:

  • Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της Δυτικής Μακεδονίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, ανά κοινό-στόχο , με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
  • Αύξηση πωλήσεων των αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της Δυτικής Μακεδονίας από τα μέλη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, στις αγορές-στόχο
  • Προώθηση του brandname σχετιζόμενου με τη Δυτική Μακεδονία στις χώρες-στόχο, ώστε να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα αυτού και κατ’επέκταση η αναγνωρισιμότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις χώρες-στόχο
  • Τελικός στόχος η αύξηση των εξαγωγών και του εισοδήματος των τοπικών επιχειρήσεων αγροδιατροφής και κατ’ επέκταση η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.

Κοινό – στόχος :

Κοινό στόχος: Το κοινό στόχος σε κάθε αγορά θα είναι B2B αγοραστές στους κλάδους τροφίμων & ποτών και το καταναλωτικό κοινό.

Προτεινόμενες δράσεις :

  1. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ  & Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων & Ποτών κάθε χρόνο ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικά τα επιμέρους προϊόντα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
  2. Ενέργειες Β2Β (συναντήσεις με εισαγωγείς κλπ.) προσαρμοσμένες στα προϊόντα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
  3. Ενέργειες B2C ( γευστικές δοκιμές κλπ.) & social media & video προώθησης & ενέργειες PR (δωρεάν διανομή δειγμάτων , φυλλαδίων κλπ)

Οι δράσεις θα καλύπτουν κατά το δυνατό την προώθηση του συνόλου των προϊόντων που παράγουν τα μέλη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κρασί, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, όσπρια, ελαιόλαδο, αρωματικά φυτά – μπαχαρικά, μήλα- ροδάκινα)

Το πρόγραμμα θα έχει ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση και θα υλοποιηθεί κατά κύριο λόγο από τον εκτελεστικό οργανισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, και πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ειδικότερα αναλύονται στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Α. Σύνταξη της πρότασης που θα υποβληθεί από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η  οποία πρέπει να υποβληθεί με καταληκτική ημερομηνία 15 Απριλίου 2020 και Β. Υπηρεσίες σχεδιασμού, τεκμηρίωσης, συντονισμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και υποστήριξης για την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος, Συντονισμός προμηθευτών και υπεργολάβων. Διοικητική και οικονομική διαχείριση του προγράμματος, διαχείριση τιμολογίων, συμβάσεων & δικαιολογητικών, Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων, Σύνταξη αναφορών για το φυσικό και για το οικονομικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου (μία προσφορά για το μέρος Α και μια προσφορά για το μέρος Β , στον ίδιο φάκελο)

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήριο για την ανάδειξη/επιλογή του εκτελεστικού οργανισμού, που θα επιλεγεί για να υλοποιήσει το ως άνω πρόγραμμα, θα αποτελέσει η υποβολή από αυτόν της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, προσφοράς, ήτοι της καλύτερης προσφοράς από άποψη αναλογίας τιμής – ποιότητας.

Η εμπειρία των υποψηφίων στην προετοιμασία και υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, όπως και η εμπειρία τους στις προαναφερθείσες αγορές- στόχο σε αντίστοιχα προγράμματα.

Χρονοδιάγραμμα:

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι στην έδρα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος, Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη 501 00, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με courier. (Υπόψη  Δαδαμόγια Κατερίνας). Το αποτέλεσμα της επιλογής προσωρινού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενους μέσω e-mail και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr).Προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης του αποτελέσματος της επιλογής μέσω e-mail και έπειτα αναδεικνύεται ο οριστικός ανάδοχος. Οι ενστάσεις αποστέλλονται με την ίδια διαδικασία, όπως οι προσφορές.

– Η ενεργοποίηση σύμβασης έργου του αναδόχου, για το Β μέρος  των υπηρεσιών, προϋποθέτει την έγκριση της πρότασης από την ΕΕ (γνωστοποίηση για έγκριση πρότασης από την ΕΕ Οκτώβριος 2020- στην περίπτωση έγκρισης του προγράμματος θα τρέξει την περίοδο Ιανουάριος 2021-Δεκέμβριος 2023)

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα:

στην κα Δαδαμόγια Κατερίνα
Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
e-mail: [email protected]
τηλέφωνο: 2461052633, 6945753986