Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού από την ΕΑΣΘ

H Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε., με έδρα τη Σίνδο (ΒΙΠΕΘ) Θεσσαλονίκης και τηλ. 2310798685, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην κτηνοτροφία βοοειδή Ελληνικής Κόκκινης Φυλής, στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2536/06-09-2023 επιστολή ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 (Δράση 10.2.1) της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

Ο αριθμός των ατόμων και οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

Τεχνολόγος γεωπόνος ζωικής παραγωγής: Για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας, μία (1) θέση.

Ελεγκτής Α: Για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας, μία (1) θέση.

Ελεγκτές Β&Γ: Για τον ατομικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των αγελάδων Ελληνικής Κόκκινης Φυλής, δύο (2) θέσεις.

Τεχνικός σύμβουλος: Ενημέρωση και παροχή συμβουλών, μία (1) θέση.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έως και 31/10/2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΑΣΘ Α.Ε. (www.easth.gr) ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν περαιτέρω πληροφορίες μέσω e-mail ([email protected]).

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται με e-mail ([email protected]) ή ταχυδρομικώς (ΕΑΣΘ Α.Ε. Οδός Α8-OT 5β. ΤΚ 57022, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος Θεσσαλονίκης) εντός προθεσμίας πέντε ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Η καταλληλόλητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από τον δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως.

Η ΕΑΣΘ διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προβεί άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

e-mail: [email protected] ● ΟΔΟΣ Α8-ΟΤ 5β ● Τ.Κ. 57022 ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ ● ΤΗΛ 2310 798685, 722648 ● FAX: 2310 570391