Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τα υπομέτρα 8.3 και 8.4 (δασικά)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου της 1ης Πρόσκλησης του υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε Δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και του υπομέτρου 8.4 « Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».

Στους πίνακες που ακολουθούν έχουν αναρτηθεί οι παραδεκτές αιτήσεις και μη παραδεκτές ανά δράση του κάθε υπομέτρου. Σημειώνεται ότι για τις μη παραδεκτές αιτήσεις στο πεδίο της «συνολικής βαθμολογίας» εμφανίζεται η ένδειξη μηδέν (0) ή η ένδειξη παύλα (-).

Yπομέτρο 8.3

Δράση 8.3.1

Δράση 8.3.2

Δράση 8.3.3

Yπομέτρο 8.4

Δράση 8.4.1

Δράση 8.4.3