Αναρτήθηκε ο προσωρινός κατάλογος με τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης 4.2.1 για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Από τις 503 αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν, 286 έτυχαν θετικής γνωμοδότησης, ενώ 120 δε θα λάβουν ενίσχυση λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων και 97 κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη, πρέπει να  προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 17 Απριλίου έως της 3 Μαΐου 2019.

Σημειώνεται ότι το ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να ασκηθούν ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποτελεσμάτων. 

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο με τα προσωρινά αποτελέσματα των δικαιούχων