Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απέρριψε την καταγγελία σε βάρος της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» («ΜΑΒΙΖ») για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση της νομοθεσίας για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και συγκεκριμένα κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την «Μακεδονική Βιομηχανία Ζωοτροφών ΑΕ» («ΜΑΒΙΖ»), αποφάσισε η  ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξετάζοντας σχετική καταγγελία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε oμόφωνα ότι η καταγγελία απορρίπτεται διότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από τη ΜΑΒΙΖ και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης στην υπό κρίση υπόθεση ως προς την προαναφερόμενη εταιρία με βάση το άρθρο 102 ΣΛΕΕ.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης, εκτιμάται ότι η καταγγελλόμενη κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ανάντη αγορά προμήθειας τροφών για γουνοφόρα ζώα και δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της εταιρείας (ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ ΑΕ) στην κατάντη αγορά (αγορά εκτροφής και εμπορίας γουνοφόρων ζώων). Τα δε, υψηλά μερίδια αγοράς στην ανάντη αγορά προμήθειας τροφών για γουνοφόρα ζώα της επιτρέπουν το χαρακτηρισμό της θέσης της ακόμα και ως υπερδεσπόζουσας. Ωστόσο, δεν συντρέχει η (σωρευτικώς προβλεπόμενη) προϋπόθεση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης αυτής υπό την έννοια του άρθρου 2 Ν. 3959/2011.

Και τούτο διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η άρνηση προμήθειας ως καταχρηστική καθώς η άρνηση δεν οδηγεί σε εξάλειψη του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αγορά επόμενου σταδίου.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι η συμπεριφορά της καταγγελλόμενης ήταν αντικειμενικά δικαιολογημένη, καθώς αυτή δεν ήταν υποχρεωμένη να συνεχίσει να παραδίδει ζωοτροφές σε έναν πελάτη που είχε οφειλές του ύψους της οφειλής του καταγγέλλοντος και δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις για την εξόφλησή της οφειλής του».