Π. Πολυτσάκης: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα χέρια του παραγωγού η μείωση αποτυπώματος άνθρακα

Ανάπτυξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης ως φιλικών προς το περιβάλλον

του Πολυτσάκη Παύλου, γεωπόνου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η αγροτική παραγωγή αποτελεί τομέα δραστηριότητας που επηρεάζεται σημαντικά από την κλιματική αλλαγή, καθώς το είδος, η ποσότητα και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, μέσω της χρήσης των εργαλείων Παρατήρησης Γης, της συλλογής τόσο δεδομένων πεδίου όσο και τηλεμετρικών δεδομένων, σε συνδυασμό παράλληλα με την προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών «συστρατεύονται» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων με τα πορίσματα των ερευνητικών ιδρυμάτων σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, όπου επιτρέπεται η πρόσβαση στους εκπαιδευτές, ώστε να επιτευχθεί η διάδοση της καινοτόμου γνώσης στους τελικούς αποδέκτες –που είναι οι επαγγελματίες του αγροτικού χώρου– αποτελεί την κύρια δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης ως φιλικών προς το περιβάλλον αποτελεί έναν βασικό άξονα του Ag-Cluster. Η πιστοποίηση βασίζεται σε μια ενιαία μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από το χωράφι στο συσκευαστήριο, με σκοπό την ποσοτικοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος και την παροχή συμβουλών για τη μείωσή του.

Ευάγγελος Καραΐνδρος,
ροδακινοπαραγωγός στην Αγία Μαρίνα Ημαθίας:

«Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος είναι πρωτίστως ένα ζήτημα περιβαλλοντικό, άρα και ζήτημα ζωτικό για όλους μας, οι προσδοκίες μας είναι αρχικά η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της καλλιέργειας και η ανάδειξη των αποτελεσμάτων μέσω των εργαλείων του μάρκετινγκ».

Το Ag-Cluster, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Διαμόρφωση πιστοποίησης μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα», έχει αναπτύξει μία σειρά πιλοτικών εφαρμογών συστήματος μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα στην περιοχή της Ημαθίας σε δενδροκαλλιέργειες ροδάκινου και ακτινιδίου.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, οι δύο αυτές καλλιέργειες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της δυναμικότητας και της οικονομικής αξίας που έχουν για τις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Χρήστος Κυργιάννης,
ροδακινοπαραγωγός στο Παλαιό Σκυλλίτσι Ημαθίας:

«Μέσω αυτής της συνεργασίας, επιδιώκουμε να μειώσουμε το κοστολόγιο της καλλιέργειας και να βγάλουμε ασφαλέστερα προϊόντα με υψηλότερη τιμή στην αγορά».

Η χρήση της σήμανσης αποτυπώματος άνθρακα στα αγροτικά προϊόντα μπορεί να λειτουργήσει ως μια πρακτική με αυξανόμενη δυναμική σε παγκόσμια κλίμακα, με σκοπό τη συμβολή στην καλύτερη προώθηση προϊόντων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Συνεργατικός Σxηματισμός Αγροδιατροφής στην Κεντρική Μακεδονία

Το «Ag-Cluster» αποτελεί ένα ιδιότυπο συνεργατικό σχήμα μεταξύ επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, της εταιρείας πληροφορικής (NEUROPUBLIC ΑΕ) και ερευνητικών φορέων (ΑΠΘ), που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος προσδιορισμού και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα.

Το σχήμα αυτό επιδιώκει να δώσει απάντηση στην ανησυχία που εκφράζεται όλο και πιο έντονα και αφορά την κλιματική αλλαγή και τη συμβολή του αγροτικού τομέα σε αυτήν, μέσω της μείωσης των εκπομπών του CO2 και του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η καταγραφή των περιβαλλοντικών παραμέτρων και συνεπειών με επιστημονικές και πειραματικές μεθόδους βελτιώνει τη θέση του παραγωγού μέσω της έγκαιρης τοποθέτησης της πιστοποίησης του προϊόντος του στην αγορά, αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του. Παράλληλα, επωφελείται και ο καταναλωτής μέσω της ενίσχυσης των διαδικασιών παρακολούθησης της ιχνηλασιμότητας.