Αντιχαλαζικά: Αυξάνεται η τυπική απόδοση για τους υποψήφιους δικαιούχους του Yπομέτρου 5.1

Τι προβλέπει η τροποποιητική απόφαση για τα φυσικά πρόσωπα

Στην αλλαγή των οικονομικών κριτηρίων επιλογής των δικαιούχων αγροτών στο Yπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων» προχωρά το ΥΠΑΑΤ, μετά και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΛΓΑ. Ουσιαστικά, με την υπουργική απόφαση που αναμένεται, τροποποιούνται οι κλίμακες της τυπικής απόδοσης προς τα πάνω, προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη περισσότερων δικαιούχων.

Κλίμακες

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά τα «οικονομικά κριτήρια, με προτεραιότητα στους δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα (δεν εφαρμόζεται σε συλλογικούς φορείς)» και ειδικότερα το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης, το οποίο αξιολογείται και κατά συνέπεια βαθμολογείται ως εξής:

✱ Αυξάνεται το ελάχιστο οικονομικό μέγεθος –που λαμβάνει και τη μεγαλύτερη βαθμολογία– από «έως 12.000 ευρώ» σε «έως 20.000 ευρώ».

✱ Επίσης, αυξάνεται η δεύτερη κλίμακα (με 70 μόρια) και διαμορφώνεται από 20.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ (όταν το προηγούμενο κριτήριο ήταν από 12.001 ευρώ έως 25.000 ευρώ)

✱ Τέλος, δεν θα λαμβάνουν βαθμολογία όσοι υποψήφιοι δικαιούχοι ανήκουν στην τρίτη κλίμακα από 35.001 ευρώ και πάνω (όταν προηγουμένως ήταν από 25.001 ευρώ και άνω).

Σκεπτικό

Η εν λόγω τροποποίηση στο υπομέτρο κρίθηκε αναγκαία, καθώς βάσει των στατιστικών στοιχείων των αιτούντων στην 1η πρόσκληση του υπομέτρου διαπιστώθηκε ότι το 40% αυτών έχει τυπική απόδοση έως 20.000 ευρώ, το 30% έχει τυπική απόδοση μεταξύ 20.000 ευρώ και 35.000 ευρώ και το υπόλοιπο 30% έχει τυπική απόδοση άνω των 35.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, με βάση την 1η προκήρυξη και την υφιστάμενη διαβάθμιση του κριτηρίου επιλογής «Οικονομικά κριτήρια, με προτεραιότητα στους δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα», οι χαμηλού εισοδήματος γεωργοί με τυπική απόδοση έως 20.000 ευρώ έχαναν τα υψηλότερα μόρια του συγκεκριμένου κριτηρίου, παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματά τους ήταν κάτω από τον μέσο όρο.

Για τον λόγο αυτόν, προτάθηκε η τροποποίηση των κλιμάκων της τυπικής απόδοσης, η οποία και έγινε δεκτή με απόφαση του Γ.Γ. της ΕΥΔ ΠΑΑ της 13ης γραπτής διαδικασίας για την τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής του Υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020 και την ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πρόταση 5ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020. Αξίζει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι για την εν λόγω τροποποίηση δεν απαιτείτο έγκριση με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, η πρόταση συζητήθηκε μέσα στον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του ΔΣ του ΕΛΓΑ, όπου και έλαβε τη σχετική έγκριση με την εξής διατύπωση: «Οι προτεινόμενες προς έγκριση τροποποιήσεις της υπ’ αριθμ. 3189/21.12.2017 ΥΑ, θα ισχύουν για μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020».

Πλέον, αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 12.500.000 ευρώ, κατατέθηκαν 516 αιτήσεις στήριξης, με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 9.297.723,02 ευρώ (74,38% της πρόσκλησης).