Από 1 έως 20 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση αμπελώνων

Από την 1η Νοεμβρίου έως τη 20η Νοεμβρίου 2023 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις του για την Παρέμβαση του αμπελοοινικού τομέα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» 2023-2024. 

Σύμφωνα με τη ΔΑΟΚ Αργολίδας η Παρέμβαση εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την
  υπ’αριθ.2919/95506/2017 Υπουργική Απόφαση «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών
  αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄3276/18.09.2017), όπως ισχύει,
 • Είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο.
 • Έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της
  αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στην Παρέμβαση.
 • Έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2023 και επιβεβαιώνεται
  η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού μεταξύ του Αμπελουργικού Μητρώου και της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.
 • Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις
  για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
 • Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθορίζεται σε μισό
  (0,5) στρέμμα.
 • Όταν πρόκειται για αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας στο ίδιο αμπελοτεμάχιο πρέπει να
  υλοποιείται αλλαγή αποστάσεων φύτευσης ή και μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων με
  ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή 20% στις αποστάσεις ή στον αριθμό των πρέμνων, πριν και μετά την αναδιάρθρωση, εκτός άλλης μεταβολής συστήματος διαχείρισης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στην Παρέμβαση αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8, της με αριθ.3138/329916/27-10-2023 Υ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο Υπ.Α.Α.Τ., από την 1η Νοεμβρίου έως τη 20ηΝοεμβρίου 2023, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ., Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) για ένταξη στην Παρέμβαση.