Βιολογική κτηνοτροφία: Από 26 Μαρτίου οι αιτήσεις, τι πρέπει να έχει ο φάκελος (upd)

Στα 218 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός, έως τις 16 Απριλίου οι αιτήσεις

viologiki-ktinotrofia

Ανοίγει την Δευτέρα 26 Μαρτίου η πρόσκληση για τη Βιολογική Κτηνοτροφία, με τους υποψήφιους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στήριξής τους έως και τις 11 Απριλίου. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο οποίο έχουν προηγουμένως εγγραφεί.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσκληση αφορά τις δράσεις 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» και 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», συνολικού προϋπολογισμού 218 εκατ. ευρώ.

Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦΔ διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην πλέον πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Σημειώνεται ότι οι βοσκότοποι πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2017.

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Στη συνέχεια, η οριστικοποιημένη αίτηση εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον υποψήφιο δικαιούχο και φυλάσσεται από τον ίδιο μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον φάκελο του δικαιούχου.

Τι πρέπει να έχει ο φάκελος

Ο φάκελος δικαιούχου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

  • Υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης, όπως υποβλήθηκε οριστικά στο ΠΣ.
  • Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
  • Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕ&Π).
  • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
  • Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής.
  • Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
  • Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής.
  • Μητρώο Εισροών και Εκροών.
  • Ημερολόγιο εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ), το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης προϊόντων, και στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
  • Τυχόν άλλα παραστατικά που αφορούν στο Μέτρο (π.χ. εδαφολογικές αναλύσεις, σύμβαση με σύμβουλο κ.ά.).

Εάν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον υποψήφιο δικαιούχο προκύψει η απαίτηση για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις, αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ή σε έντυπη μορφή, στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βιολογική κτηνοτροφία: Αναλυτικός οδηγός για υποψήφιους δικαιούχους

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώσουν την αίτηση στήριξης και τα τυχόν συνυποβληθέντα δικαιολογητικά (έντυπα, ή σε ηλεκτρονική μορφή) ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης της παρούσας πρόσκλησης. Για τον σκοπό αυτόν, ακολουθούν την ίδια διαδικασία με την αρχική υποβολή της αίτησης στήριξης. Εφόσον η διόρθωση αφορά σε δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, αυτά υποβάλλονται ξανά, προκειμένου να αντικαταστήσουν τα αρχικώς υποβληθέντα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ανακαλούν εγγράφως την αίτηση στήριξης, εν όλω ή εν μέρει, οιαδήποτε στιγμή, μετά από αίτημά τους. Με το αίτημα ανάκλησης, ο αιτών επαναφέρεται στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων, τα οποία ανακαλεί.


Νωρίτερα το ypaithros.gr έγραφε

Μετάθεση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στη πρόσκληση της βιολογικής κτηνοτροφίας ανακοίνωσε το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.

Ποιο συγκεκριμένα η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 μετατίθεται και θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 26/03/2018 έως και 16/04/2018 ώρα 23:59:59.