Αποδοχή και χρήση της έξυπνης γεωργίας στις εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας

Η στάση απέναντι στις σύγχρονες τεχνολογίες μέσα από έρευνα σε 1.000 αγρότες

Ερευνα σε 1.000 αγρότες σχετικά με τη στάση τους απέναντι στις σύγχρονες τεχνολογίες στο χωράφι πραγματοποίησε το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Αυστρίας, θέλοντας να καταγράψει τις απόψεις, τα κίνητρα και τις επενδυτικές προθέσεις αγροτών με μικρότερες σε μέγεθος αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την αύξηση της ψηφιοποίησης στη γεωργία.

Όταν ρωτήθηκαν για τη γνώμη τους σχετικά με την αυξανόμενη σημασία των αυτοματοποιημένων μηχανημάτων και ψηφιακών εργαλείων, το 89% των ερωτηθέντων δήλωσε ουδέτερη ή μάλλον θετική στάση, ενώ μόνο το 11% έδειξε σκεπτικισμό ή ακόμα και αρνητική στάση απέναντι στην ψηφιακή γεωργία.

Κίνητρα και εμπόδια χρήσης

Η έρευνα αναζήτησε, επίσης, τα κίνητρα που οδηγούν τους αγρότες στην αποδοχή της καινοτομίας, καθώς και τα εμπόδια για τη χρήση της. Οι επικρατέστερες απαντήσεις σχετικά με τα κίνητρα σχετίζονταν με την αυξημένη ευελιξία και ελευθερία χρόνου, καθώς και τη μείωση της φυσικής καταπόνησης των αγροτών, χωρίς να λείπουν από τη λίστα των απαντήσεων οι υψηλότερες αποδόσεις που μπορεί να προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας.

Από την άλλη πλευρά, οι παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση της τεχνολογίας από τους αγρότες σχετίζονται με οικονομικούς λόγους, όπως οι αμφιβολίες κόστους-οφέλους, οι αρχικές επενδύσεις, καθώς και τα λειτουργικά κόστη των τεχνολογιών αυτών.

Η έρευνα κλείνει με ερωτήσεις που αφορούν την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική. Η πλειοψηφία των αγροτών (68%) απάντησε ότι είναι ανοιχτή για περαιτέρω κατάρτιση ή ακόμη και ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (59%) σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες στο αντικείμενό τους.

Προτάσεις για γόνιμη ψηφιακή μετάβαση

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SmartAgriHubs σχετικά με την παραπάνω έρευνα, προκειμένου να επιτευχθεί μια γόνιμη ψηφιακή μετάβαση στη γεωργία, όπως αναφέρεται στην πρόσφατη αυστριακή μελέτη, θα πρέπει να αναγνωριστούν οι ακόλουθες προτάσεις:

✱ Ακολουθήστε χαμηλού κόστους και εύκολα προσβάσιμα ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τουλάχιστον την ίδια προτεραιότητα που δίνεται και στα μεγαλύτερα μηχανήματα γεωργίας ακριβείας.

✱ Οι αγρότες στοχεύουν να είναι επιτυχημένοι στη γεωργία παρά στην ψηφιοποίηση. Επομένως, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να συνδέεται με γεωργικούς στόχους για την εκμετάλλευσή τους.

✱ Οι αγρότες μπορεί συνήθως να ενδιαφέρονται για τις τεχνολογίες, αλλά αν αυτές δεν οδηγήσουν σε ένα μετρήσιμο όφελος υψηλότερο από το κόστος, τότε θα τις απορρίψουν.

✱ Οι τεχνολογίες ψηφιακής γεωργίας θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και να προοδεύουν, δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη για μείωση των εισροών και του περιβαλλοντικού αντικτύπου με την παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας.