Απολογισμός του 2023 και τα σχέδια για το 2024 – Εκτιμήσεις από πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις καινοτομίας

Η χρονιά που φεύγει μας αφήνει με πολλά ανοιχτά θέματα, όπως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που προστέθηκε σε αυτόν της Ουκρανίας, τις ανεξέλεγκτες καταστροφές της κλιματικής κρίσης και την προσαρμογή και εφαρμογή των όσων προβλέπει η νέα ΚΑΠ, που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες. Παρά την, όπως όλα δείχνουν, επαναφορά πλεονάσματος στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο, συνεχίζει να βρίσκεται σε εκκρεμότητα το κεφαλαιώδες πρόβλημα του βαθμού παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροδιατροφής. Παρά τα όσα συμβαίνουν σε άλλα κράτη-μέλη, οι τιμές των τροφίμων στη λιανική, καθώς και οι τιμές πολλών αγροτικών εφοδίων, αυξάνονται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από τις τιμές που εισπράττει ο αγρότης από την παραγωγή του.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η «ΥΧ» κάλεσε οργανώσεις, συνδέσμους, φορείς, ιδρύματα, ακαδημαϊκούς, καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά και πολιτικούς, να δώσουν το στίγμα των πεπραγμένων τους το 2023, αλλά και τους στόχους τους ενόψει του νέου έτους.

Σε τρεις ενότητες θα παρουσιαστεί αυτήν την εβδομάδα, το δεύτερο και τελευταίο μέρος του μεγάλου αφιερώματος.

Τρίτη ενότητα: Πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις καινοτομίας


◊  Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Α  Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ  Α


Γιώργος Αβατάγγελος
Διευθυντής Επιχειρηματικών Κέντρων Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς

Ζητούμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη τα συνεργατικά σχήματα του αγροτικού τομέα

Tο 2023 αποτέλεσε έτος σημαντικών προκλήσεων για τον ευρύτερο κλάδο της αγροδιατροφής. Η Τράπεζα Πειραιώς, με την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία που διατηρεί στη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα, συνέβαλε με ολοκληρωμένες λύσεις στην πιστοδοτική στήριξη όλων των συντελεστών της αγροτικής οικονομίας.

Κομβική παρέμβαση για τη στήριξη της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί η συνεχιζόμενη διεύρυνση της χρήσης της Συμβολαιακής Τραπεζικής. Τα προγράμματα Συμβολαιακής προσεγγίζουν ολιστικά την αλυσίδα αξίας της εγχώριας αγροδιατροφής και συμβάλλουν στον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, παραγωγών – αγροτικών συνεταιρισμών – μεταποιητικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, συνεισφέρουν καταλυτικά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της αγροδιατροφής.

H Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί δεσπόζουσα θέση στη χρηματοδότηση και τη λειτουργική υποστήριξη των συνεργατικών νομικών οντοτήτων του πρωτογενούς και ευρύτερα του αγροδιατροφικού τομέα. Τα Κέντρα Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα έχουν ως βασική αρμοδιότητα την ανάπτυξη και διαχείριση των σχέσεων με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ομάδες – Οργανώσεις Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ευρύτερα με όλα τα συνεργατικά εταιρικά σχήματα του αγροδιατροφικού κλάδου. Μέσω της εξειδικευμένης αυτής δομής, παρέχουμε πιστοδοτικές διευκολύνσεις μέσα από σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία προς το σύνολο σχεδόν των συνεργατικών οντοτήτων, που είναι χρηματοδοτούμενες από το τραπεζικό σύστημα.

Στόχοι και παρεμβάσεις της Πειραιώς

Οι στόχοι μας σε σχέση με την πιστωτική επέκταση διατηρούνται ισχυροί, σε ταύτιση με τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, υποστηρίζουμε το σύνολο σχεδόν των υποβληθέντων αιτημάτων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των συνεργατικών σχημάτων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 150 εκατ. ευρώ, που υποβλήθηκαν τη διετία 2022-2023 προς έγκριση στο ΥΠΑΑΤ, για την υπαγωγή τους στη Δράση του ΤΑΑ που αφορά τον Οικονομικό Μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα. Οι παρεμβάσεις μας δεν περιορίζονται μόνο στις αμιγώς χρηματοδοτικές τραπεζικές εργασίες, αλλά εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση υποστηρίζουμε τα συνεργατικά σχήματα σε όλο το εύρος του λειτουργικού τους κυκλώματος, εστιάζοντας στην εφαρμογή των αναγκαίων στρατηγικών επαναπροσδιορισμού του επιχειρηματικού τους μοντέλου, με έμφαση στη λειτουργική ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη (εφαρμογή ESG κριτηρίων).

Τα συνεργατικά σχήματα του αγροτικού τομέα αποτελούν εξ ορισμού και πρωτίστως επιχειρηματικές οντότητες. Αποστολή τους οφείλει να αποτελεί η οικονομική αποτελεσματικότητα και η αειφόρος ανάπτυξη προς όφελος των μελών τους, των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών (πελάτες, προμηθευτές, πιστωτές), αλλά και συνολικότερα η ενεργός συμβολή τους στην εθνική αναπτυξιακή διαδικασία.

Μόνο μέσω της επίτευξης του κρίσιμου λειτουργικού μεγέθους μπορούν οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου να επιτύχουν την οικονομική αποτελεσματικότητα – ανθεκτικότητα και να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Μόνο μέσω των συμπράξεων των μικρών και διάσπαρτων ατομικών εκμεταλλεύσεων επιτυγχάνεται η αναγκαία παραγωγική και εμπορική διαπραγματευτική δύναμη και εντεύθεν η επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να υποστηρίζει χρηματοδοτικά και κατά το 2024 κάθε βιώσιμη πρόταση που προτάσσει τη μεγέθυνση και τη λειτουργική αναδιάταξη μέσω εξαγορών, απορροφήσεων, συγχωνεύσεων και ευρύτερα επιχειρηματικών συμπράξεων.

Τέλος, με την έλευση του νέου έτους, προκρίνεται η επαναξιολόγηση ορισμένων άρθρων του ν. 4673/2020, με αιχμή τη θεσμοθέτηση ενός πιο ισχυρού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που θα οφείλουν να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους τα συνεργατικά σχήματα, αλλά και η παροχή δυνατότητας χρήσης συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως η έκδοση Ομολογιακού Δανείου (για τις πιο μεγάλες οντότητες), καθώς επίσης η επαναξιολόγηση του μηχανισμού έκδοσης των προαιρετικών μερίδων με βάση τα πρότυπα που ισχύουν για τις προνομιούχες μετοχές, αλλά και λοιπές παρεμβάσεις που κρίνονται ως αναγκαίες και βοηθητικές στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης.


Eurobank Business Banking
Αγροδιατροφικός Τομέας

Ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη του κλάδου

Ο αγροδιατροφικός τομέας, στρατηγικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τις εξαγωγές, βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητάς του μέσω επενδύσεων.

Η Eurobank, η πρώτη πλήρως ιδιωτικοποιημένη ελληνική συστημική τράπεζα, στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα, με έμφαση στον τομέα ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με αυτήν, στην αξία της πιστοποίησης, στην ψηφιοποίηση και στην καινοτομία. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων και την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, μια περιοχή με νευραλγική θέση στον αγροδιατροφικό τομέα. Μέσω του οικοσυστήματος Eurobank Business Banking Αγροδιατροφικός Τομέας, παρέχονται:

Α) Χρηματοδοτήσεις
● Χρηματοδότηση «Πρωτογενής Τομέας», μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

● Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας EIF-Agri, μια χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ που ανήκουν στον αγροδιατροφικό τομέα, με εγγύηση της EIF στο 80% του ποσού του δανείου.

● Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Micro Agri), για τη χρηματοδότηση ΜμΕ του αγροτικού κλάδου και του τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, με 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου και 50% μείωση επιτοκίου κατά την υπόλοιπη διάρκεια.

● Χρηματοδότηση Επαγγελματικού Εξοπλισμού, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου.

● Κάλυψη Αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης, που προκύπτουν από το συναλλακτικό κύκλωμα των αγροτών μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της τράπεζας, όπως το Factoring και το όριο Trade Club για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

● Προνομιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Φωτοβολταϊκών, για χρηματοδότηση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων με ευνοϊκότερους όρους.

● Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια, σε συνεργασία με την ΕΑΤ, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων, με 40% άτοκη χρηματοδότηση και 3% επιδότηση επιτοκίου.

Β) Εξειδικευμένη υποστήριξη
Μέσω του πλέγματος υπηρεσιών «EUROBANK Ανάπτυξη», που προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποστήριξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης μιας επένδυσης, παρέχεται:
● Έγκαιρη ενημέρωση και έλεγχος επιλεξιμότητας.
● Συνολική υποστήριξη στην υποβολή φακέλου και στην ολοκλήρωση της επένδυσης, μέσω ενός δικτύου εξωτερικών συμβούλων σε όλη την Ελλάδα.
● Χρηματοδοτικές λύσεις με απλές διαδικασίες.

Γ) Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
Το οικοσύστημα πλαισιώνεται από μια σειρά μη τραπεζικών υπηρεσιών με προνομιακούς όρους, είτε της τράπεζας, είτε σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες, στους άξονες της υποστήριξης εξαγωγών, της αναβάθμισης και λειτουργίας της επιχείρησης με πιστοποιήσεις, της υποστήριξης πωλήσεων, της προβολής της επιχείρησης και της δραστηριοποίησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο με τη λύση e-com


Σπύρος Ρεντετάκος
Διευθυντή Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Alpha Bank

Στρατηγική επιλογή της Alpha Bank η στήριξη της αγροδιατροφής

Ο αγροδιατροφικός τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας, συνεισφέροντας σε σημαντικό βαθμό όχι μόνο στην επισιτιστική επάρκεια της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στην εξωστρέφεια της οικονομίας μας προς τις διεθνείς αγορές.

Ο εν λόγω τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, όπως η εντεινόμενη ζήτηση για παραγωγή τροφίμων λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, η ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, η προσαρμογή στα νέα καταναλωτικά πρότυπα, καθώς και η προσαρμογή στις μεταβολές των δικτύων διανομής και των μεταφορών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο αγροδιατροφικός τομέας έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία, με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Οδεύουμε σε μία νέα πραγματικότητα, στην οποία η ψηφιακή καινοτομία κυριαρχεί, οι νέες τεχνολογίες και οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές αποτελούν πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη παραγωγή.

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Αναπτυξιακού Νόμου, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα έχουν μία μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής αναβάθμισης και αναμόρφωσης του παραγωγικού τους μοντέλου. Στον αγροδιατροφικό τομέα, η συνέπεια και η σωστή στρατηγική ανάδειξης του ελληνικού brand μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ποιότητας, σε δημιουργία οικονομιών κλίμακος και περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών, εφαρμόζοντας καθετοποιημένη διαχείριση, από την παραγωγή και την τυποποίηση μέχρι το marketing, για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην Alpha Bank, η στήριξη της αγροδιατροφής αποτελεί στρατηγική επιλογή και ενισχύουμε όλα τα μέρη κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας, προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου να προβούν στο επόμενο βήμα και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, ο εξωστρεφής εξαγωγικός προσανατολισμός και κατ’ επέκταση η ανταγωνιστικότητά τους.

Μέσω της σειράς «Alpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα» (Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, Κάρτα του Αγρότη, Εγγυοδοτικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επένδυσης σε Καινοτόμες Δράσεις κ.ά.), προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων αγροδιατροφής.


Δημήτριος Γάτος
Γενικός διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Η Συνεταιριστική παρέμεινε στις επάλξεις, αποτελώντας αρωγό για τον πληγέντα Θεσσαλό παραγωγό

Σε έναν τραπεζικό κλάδο που συνεχώς συρρικνώνεται, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας έχει παρουσία στο σύνολο της γεωγραφικής περιφέρειας και σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των καταστημάτων της. Ως τράπεζα, δίνουμε στρατηγική σημασία στη διείσδυση στον αγροδιατροφικό κλάδο της Θεσσαλίας, με χρηματοδοτήσεις με σύγχρονα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, με μείγμα χρηματοδοτήσεων ανάλογα με τις ανάγκες και το επιχειρηματικό σχέδιο, με συμβουλευτική τραπεζική καθοδήγηση και κυρίως με τη δυνατότητα της αμεσότητας και της ευελιξίας που φροντίζουμε να διατηρούμε στις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε.

Είμαστε συνεχώς μακριά από τα γραφεία μας, πραγματοποιώντας συχνές επισκέψεις στον επιχειρηματία-αγρότη, με τον οποίο καθόμαστε μαζί και προσεγγίζουμε την ανάγκη από την πλευρά της επιχείρησης. Το στρατηγικό σημείο διαφοροποίησης της τράπεζας έναντι του ανταγωνισμού είναι η συμβουλευτική επιχειρηματική τραπεζική, με στόχο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και με έμφαση στον αγροδιατροφικό κλάδο, που είναι ανεπτυγμένος στη Θεσσαλία. Η χρονιά που φεύγει είχε αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο της αγροδιατροφής, λόγω του πρωτοφανούς φαινομένου της πλημύρας στο σύνολο σχεδόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ως Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, καταφέραμε να λειτουργήσουμε όλο αυτό το διάστημα, ξεδιπλώνοντας στην πράξη το σχέδιο της επιχειρησιακής συνέχειας. Επίσης, με την υψηλή ρευστότητα που διαθέτουμε, αποτελέσαμε αρωγούς στην επούλωση των πληγών των πελατών μας που υπέστησαν ζημιές, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παραμένοντας κοντά στις τέσσερις πληγείσες περιφερειακές ενότητες και καλύπτοντας ανάγκες που δημιουργήθηκαν σε εξοπλισμό άντλησης υδάτων, εφόδια προς τους πληγέντες κ.λπ.

Στρατηγικές για το μέλλον και χρηματοδότηση

Όσον αφορά το μέλλον της Θεσσαλίας, για να είναι επιτυχής ο σχεδιασμός του, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να εφαρμοστούν πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, με την υιοθέτηση σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων χαμηλής έντασης νερού. Η αγροτική παραγωγή θα πρέπει να αλλάξει, μέσα από τη χρήση ψηφιακών μεθόδων (drones, robotic field scanners κ.λπ.), με σκοπό τη μείωση του κόστους και της επίπτωσης στο περιβάλλον, με μετρήσιμη χρήση λιπασμάτων και φαρμάκων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού κλάδου, θα πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής και των μεταφορών (logistics) και διευκόλυνση ανάπτυξης συνεργασιών ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σημαντικό σημείο αποτελεί η στόχευση προς τη διεθνοποίηση, με ανάπτυξη της εξωστρέφειας και δημιουργία αποτελεσματικού και ισχυρού branding, με σκοπό τη δημιουργία υπεραξίας των αγροτοδιατροφικών προϊόντων.

Απαραίτητη είναι και η υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, μετά τις καταστροφές που βιώσαμε. Οι ως άνω στρατηγικές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ένα μείγμα χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουμε, με σκοπό την επιχειρηματική, αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.


◊ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ   Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ 


Ρόζα Γαργαλάκου
Διευθύνουσα σύμβουλος της NEUROPUBLIC

Δεν σταματάμε να επενδύουμε στην καινοτομία, την έρευνα και τον άνθρωπο

Το 2023 ήταν για τη NEUROPUBLIC μια αρκετά ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, χρονιά. Μια χρονιά που τη χαρακτήρισαν αρκετά σημαίνοντα γεγονότα: Η εταιρεία μας γιόρτασε 20 χρόνια λειτουργίας, κλείνοντας έτσι έναν μεγάλο κύκλο ανάπτυξης και προόδου. Την ίδια στιγμή, αναλάβαμε σημαντικά έργα για τη στήριξη και την ψηφιοποίηση του πρωτογενούς τομέα, ενώ τον Νοέμβριο –σε συνέχεια της εμπιστοσύνης που μας έδειξε η Τράπεζα Πειραιώς το 2021– προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη συμμετοχή του LATSCO Family Office στο μετοχικό κεφάλαιο της NEUROPUBLIC, γεγονός που αποτελεί επιπλέον εχέγγυο για ένα σίγουρο και επιτυχημένο μέλλον για την εταιρεία μας.

Αυτό το δωδεκάμηνο, το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και, κυρίως, η εφαρμογή για κινητά gaiasense app εμπλουτίστηκαν με περισσότερες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούν να συμβαδίσουν και να υποστηρίξουν τα μέτρα της ΚΑΠ 2023-2027 και, πιο συγκεκριμένα, το Οικολογικό Σχήμα 6. Επιπλέον, λανσάραμε την πλατφόρμα πρόγνωσης καιρού Smart Weather by gaiasense, που προσφέρει πενθήμερη πρόγνωση καιρού σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας δεδομένα από τους 400 αγρομετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου gaiasense, που είναι το μεγαλύτερο στη χώρα.

Φυσικά, ποτέ δεν επαναπαυόμαστε. Ήδη, με τη βοήθεια των εταίρων μας έχουμε θέσει τις βάσεις για μια φιλόδοξη ατζέντα και έχουμε χαράξει μια ανανεωμένη στρατηγική, που θα μας επιτρέψουν, αρχής γενομένης από την επόμενη χρονιά, να κάνουμε ακόμη πιο δυναμικά, ακόμη πιο στοχευμένα βήματα μπροστά, τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός συνόρων.

Δεν σταματάμε, λοιπόν, να επενδύουμε στην καινοτομία, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στους ανθρώπους. Δεν παύουμε να οραματιζόμαστε και να δημιουργούμε νέα, πρωτοποριακά προϊόντα. Εξακολουθούμε να θέτουμε ως προτεραιότητά μας τον αγρότη και τον πολίτη και την προσπάθειά τους να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Και το 2024, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συζητήσεων και εξελίξεων για την ψηφιοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αξιόπιστα και αποτελεσματικά.


Έλλη Τσιφόρου
Διευθύνουσα σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Συνεχίσαμε να αποτελούμε τον αξιόπιστο εταίρο των παραγωγών

Το 2023 καταγράφεται ως το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικης Πολιτικής (ΚΑΠ) σε ένα περιβάλλον σημαντικών προκλήσεων: την επέλαση της κλιματικής αλλαγής κατά μήκος της ΕΕ, με νωπή ακόμα τη μνήμη της Θεσσαλίας, τη συνεχιζόμενη εμπόλεμη σύρραξη στην Ουκρανία, που αποτελεί πλέον συστημική απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια, τον επιμένοντα πληθωρισμό στα τρόφιμα, αλλά και τα αμείωτα κόστη παραγωγής, που φέρνουν σε οριακό σημείο αντοχής τους δύο πιο αδύναμους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, οι υποστηρικτές μιας Πράσινης Συμφωνίας που θα έδινε βάρος στην περιβαλλοντική διάσταση της βιωσιμότητας της γεωργίας εις βάρος της οικονομικής, άρχισαν να χάνουν έδαφος, γεγονός που αποτυπώθηκε στην πρόσφατη παραπομπή στις καλένδες της αναντίστοιχης με την πραγματικότητα και τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου πρότασης Κανονισμού για τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Και ενώ στις Βρυξέλλες δίνονταν αποφασιστικές μάχες για το μέλλον της γεωργίας, οι Έλληνες αγρότες πλήρωναν το βαρύ τίμημα του ελλείμματος διαβούλευσης και ενημέρωσης για τη νέα ΚΑΠ, σε ένα πρώτο έτος εφαρμογής που χαρακτηρίστηκε από σημαντικές καθυστερήσεις, ελλείψεις και χαμένες ευκαιρίες. Στο αντίξοο αυτό πλαίσιο, η τεχνολογική, κανονιστική και επιχειρησιακή μας εμπειρία στο έργο της υποβοήθησης των παραγωγών για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) τέθηκε στην υπηρεσία των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και φέτος, συμβάλλοντας στην ασφαλή υποβολή της δήλωσης εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων.

Επιπλέον, θέσαμε στην υπηρεσία τους την ολοκληρωμένη και πρωτοποριακή εφαρμογή gaiasense, την οποία αναπτύσσει ο τεχνολογικός μας εταίρος NEUROPUBLIC, διασφαλίζοντας την επιτυχή εφαρμογή του Οικολογικού Σχήματος που υποστηρίζει την ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, συνεχίσαμε να αποτελούμε τον αξιόπιστο εταίρο παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών και γεωπονικών γραφείων στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), καθώς και σημείο αναφοράς τους στην παροχή ενημέρωσης και τεκμηρίωσης σε ζητήματα γεωργικής πολιτικής. Οι εμπεριστατωμένες μελέτες μας για την αυτάρκεια και τη γεωργία άνθρακα, το ετήσιο συνέδριο, οι πολυάριθμες ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη νέα ΚΑΠ και άλλες πρωτοβουλίες μας συνέβαλαν και φέτος στην ενημέρωση χιλιάδων εκπροσώπων του κλάδου.

Στο κλείσιμο μιας απαιτητικής χρονιάς, όπου παραμείναμε πιστοί στο όραμα και τους στόχους μας, με συνέπεια και επαγγελματισμό, δεν μπορούμε παρά να κοιτάμε το 2024 με αισιοδοξία. Και αυτό γιατί το 2023, παρά τις αντιξοότητες, τέθηκαν οι βάσεις ώστε να προχωρήσουμε πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή μετάβαση του κλάδου, τόσο σε διοικητικό όσο και σε παραγωγικό επίπεδο.

Ο εμπλουτισμός των υφιστάμενων και η παροχή νέων καινοτόμων υπηρεσιών που δρομολογούμε, πάντοτε με γνώμονα την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του αγροτικού κόσμου, μας καθιστούν πρωταγωνιστές της νέας εποχής της ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας.