Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων παρουσίασε η Εβροφάρμα το 2019

Στα 33.481 χιλ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα ΑΒΕΕ το 2019 έναντι των 32.535 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένος κατά 3%. Ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 29.807 χιλ. ευρώ έναντι 31.129 χιλ. ευρώ, μειωμένος κατά 4%.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 22,3% έναντι 20,9% και το εταιρικό 21,3% έναντι 19,1% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου. Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 7.467 χιλ. ευρώ και σε 6.336 χιλ. ευρώ έναντι 6.797 χιλ. ευρώ και 5.943 χιλ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον όμιλο σε 3.647 χιλ. έναντι 3.318 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία σε 2.356 χιλ. έναντι 2.236 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ολοσχερής εξόφληση των δανείων της πρώην ΑΤΕ δημιούργησε για την χρήση έκτακτα (μη επαναλαμβανόμενα) τραπεζικά έξοδα ύψους 1.541 χιλ. ευρώ. Το γεγονός αυτό μείωσε σε σημαντικό βαθμό τα κέρδη προ φόρων. Τα ενοποιημένα σε 326 χιλ. κέρδη έναντι 1.261 χιλ. ευρώ και τα εταιρικά σε ζημία 723 χιλ. ευρώ έναντι 578 χιλ. ευρώ κερδών της προηγούμενης χρήσης. Κατά συνέπεια επηρεάστηκαν αρνητικά και τα μεγέθη μετά φόρων. Τα μεν ενοποιημένα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 157 χιλ. έναντι 979 χιλ. ευρώ, ενώ προκλήθηκε ζημία 682 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 392 χιλ. ευρώ για την εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι η πρόσφατη εκταμίευση του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 15 εκατ. Ευρώ, καθιστά σχεδόν, το σύνολο του δανεισμού μακροπρόθεσμο από το 2020 και μετά και με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ