Τα βήματα για τη δημιουργία επιδεικτικών αγροκτημάτων

Οι επιδείξεις στο αγρόκτημα μπορούν να αποτελέσουν μία πολύ καλή ευκαιρία για την ανταλλαγή γνώσεων και καινοτόμων πρακτικών μεταξύ των αγροτών. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FarmDemo έχει δημιουργήσει πρακτικά εργαλεία για να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τις επιδείξεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το πρόγραμμα παρουσιάζει και στα ελληνικά τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ένας αγρότης για τη δημιουργία μίας επίδειξης στο αγρόκτημά του.

Μέσω της συνεργασίας τριών ερευνητικών έργων (PLAID, Agridemo-F2F και NEFERTITI), το πρόγραμμα FarmDemo δημιούργησε έναν οδηγό επισκόπησης των πιο σημαντικών στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία, την εκτέλεση και την αξιολόγηση των επιδείξεων σε αγροκτήματα. Σύμφωνα με τον οδηγό, «οι δράσεις επίδειξης μπορεί να ποικίλουν από μεμονωμένες επιτόπιες εκδηλώσεις έως πολυετείς εκμεταλλεύσεις παρακολούθησης, όπου οι αγρότες, οι σύμβουλοι και τα μέλη του κλάδου συναντώνται ανά τακτά διαστήματα ώστε να εκτιμήσουν τις γεωργικές ευκαιρίες επί τόπου, καθώς και μόνιμες “ερευνητικές εκμεταλλεύσεις” όπου οι ερευνητές δοκιμάζουν και παρουσιάζουν καινοτόμες τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Οι επιδείξεις στον χώρο της εκμετάλλευσης, επομένως, εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων, σχεδιάζονται με διαφορετικούς στόχους, ενώ οργανώνονται και εκτελούνται από ένα ευρύ φάσμα φορέων. Δεδομένης, λοιπόν, της ποικιλομορφίας τους, δεν υπάρχει μία μόνο προσέγγιση για την επιτυχία μιας δράσης επίδειξης στον χώρο της εκμετάλλευσης».

Στρατηγική επίδειξης

Ο οδηγός καταγράφει έξι διαφορετικά βήματα, θέτοντας κάθε φορά τους στόχους για την επίτευξή τους:

1. Στόχοι επίδειξης και ομάδες-στόχοι

• Θέστε σαφείς στόχους.

• Επιλέξτε το γεωργικό κοινό σας σύμφωνα με τους στόχους σας.

• Προσκαλέστε κι άλλους παράγοντες για να αυξήσετε τον αντίκτυπο.

2. Γεωργική εκμετάλλευση επίδειξης

• Επιλέξτε την εκμετάλλευση που θα σας φιλοξενήσει σύμφωνα με τους στόχους σας.

• Προτιμήστε έναν αξιόπιστο και καινοτόμο οικοδεσπότη γεωργό.

• Διασφαλίστε την πρόσβαση επιλέγοντας μια καλή τοποθεσία και εγκαταστάσεις.

3. Διαμόρφωση επίδειξης

• Συνθέστε μια ισορροπημένη διοργανωτική ομάδα σύμφωνα με τους στόχους σας.

• Προγραμματίστε επαρκή χρόνο για αλληλεπίδραση και δικτύωση.

• Υπολογίστε τα αντισταθμίσματα όταν επιλέγετε την κατάλληλη περίοδο.

• Αποζημιώστε τους οικοδεσπότες γεωργούς σας.

4. Προώθηση

• Παρουσιάστε τα κύρια μηνύματα με βάση τους στόχους σας.

• Προσαρμόστε την ορολογία στο κοινό-στόχο σας.

• Επιλέξτε μια σαφή και ελκυστική πρόσκληση.

• Χρησιμοποιήστε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας.

5. Μέθοδοι μάθησης και συντονισμού

• Συσχετίστε το περιεχόμενο μάθησης με τη γεωργική πρακτική.

• Εμπλέξτε τους συμμετέχοντες σε ενεργή ανταλλαγή γνώσεων.

• Χρησιμοποιήστε μια ποικιλία μεθόδων μάθησης.

• Χωρίστε τις μεγαλύτερες ομάδες.

6. Αξιολόγηση και επακόλουθες ενέργειες

• Αξιολογήστε κατά πόσο έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι σας.

• Χρησιμοποιήστε και εφαρμόστε τα αποτελέσματα της αξιολόγησής σας.

• Οργανώστε επακόλουθες δράσεις για τους συμμετέχοντες και τους μη συμμετέχοντες.

Ο οδηγός αναλύει κάθε βήμα ξεχωριστά για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να δημιουργήσει μία επίδειξη σε μία αγροτική εκμετάλλευση και είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος FarmDemo.