Τα βήματα για την προώθηση της ψηφιοποίησης στις αγροτικές περιοχές

Την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης των αγροτικών περιοχών υποστηρίζει το Ευρωπαϊκού Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD), το οποίο παρουσιάζει μέσα από την έκθεση «Smart Village and rural digital transformation» τους τρόπους εκείνους που μπορούν να συμβάλουν στη μετάβαση αυτή.

Είναι γνωστό, πλέον, ότι η Στρατηγική των Έξυπνων Χωριών προωθεί πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη βελτίωση της ψηφιακής υποδομής, την αύξηση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ένταξη της ψηφιακής καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την έκθεση, η νέα ΚΑΠ παρέχει την ευκαιρία για πρόοδο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβάνοντας έναν οριζόντιο στόχο για την «προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και ενθαρρύνοντας την υιοθέτησή τους». Η έκθεση τονίζει ότι κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ πρέπει να περιέχει «περιγραφή της στρατηγικής για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές». Για να επιτευχθεί ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού των αγροτικών περιοχών, τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια σειρά βημάτων, όπως περιγράφονται από το ENRD.

✱ Πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις αγροτικές περιοχές κύρια προϋπόθεση αποτελεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η οποία πρέπει να συνδυαστεί με την ανάπτυξη υποδομών και βασικών δεξιοτήτων.

✱ Συνεργασία για τον εντοπισμό των ψηφιακών λύσεων. Για να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα από την εφαρμογή της ψηφιοποίησης, χρειάζεται να έχουν καταγραφεί οι ανάγκες των πολιτών κάθε χωριού. Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνει ανάλυση των αναγκών με τους κατοίκους, τους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε από κοινού να αναπτυχθεί ένας οδικός χάρτης ψηφιοποίησης.

✱ Πρόσβαση σε χώρους καινοτομίας. Τα χωριά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χώρους καινοτομίας, όπως οι ψηφιακοί κόμβοι και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς που θα υποστηρίξουν την ψηφιακή μετάβαση. Με την υποστήριξή τους, τα χωριά μπορούν να δημιουργήσουν και να συνεισφέρουν σε νέα έξυπνα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να ωφελήσουν τις αγροτικές κοινότητες και τους κατοίκους τους.

✱ Συνεργασία με άλλους ψηφιακούς παίκτες. Για την υποστήριξη της καινοτομίας χρειάζεται τα χωριά να συνεργαστούν τόσο με τα αστικά κέντρα, όσο και με ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες που έχουν αναπτύξει ένα σημαντικό υπόβαθρο στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Κάθε έξυπνο χωριό πρέπει να τοποθετείται μέσα σε αυτά τα συστήματα ψηφιοποίησης ανάλογα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητάς του, να δημιουργεί συμμαχίες και να συνεργάζεται με τοπικές και εθνικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές.

Ένα πρώτο βήμα είναι να χαρτογραφηθούν οι δομές αυτές, ώστε οι τοπικοί φορείς κάθε χωριού να γνωρίζουν πού να απευθυνθούν για κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με την ψηφιοποίηση.