Δεδομένα υψηλής ανάλυσης για την πρόβλεψη των επιπτώσεων της ξηρασίας

Δεδομένα καταγραφής ετών από δορυφόρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αποδεικνύοντας ότι η εφαρμογή τους είναι πλέον απαραίτητη για τον αγροτικό τομέα. Στο πρόσφατα δημοσιευμένο περιοδικό της ΕΕ για την έρευνα παγκοσμίως περιλαμβάνεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα WATER DROP, που εστιάζει στην έλλειψη νερού στην ΕΕ και στις οικονομικές επιπτώσεις αυτής.

Για την εφαρμογή του έργου πραγματοποιείται διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, καθώς είναι δύο από τις χώρες που αναμένεται να υποστούν την ξηρασία όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το έργο. Το πρόγραμμα αναλύει τα δεδομένα από αυτές τις δύο χώρες για την ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της ξηρασίας στην οικονομία. Η μέθοδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές και χώρες στο μέλλον.

«Η ξηρασία θα επηρεάσει άμεσα την παραγωγή στον αγροτικό τομέα και κατ’ επέκταση θα επηρεαστεί όλη η αγροδιατροφική αλυσίδα μέχρι τον τελικό καταναλωτή», αναφέρει ο επικεφαλής του έργου David Garcßa-Leün. Χρησιμοποίησε δεδομένα σχετικά με το κλίμα και τα γεωργικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης κατά τη διάρκεια της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Ca Foscari της Βενετίας και στο Ίδρυμα Eni Enrico Mattei.

Ο ίδιος τονίζει ότι «ο αντίκτυπος της ξηρασίας είναι δύσκολο να απομονωθεί, δεδομένου ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη και την παραγωγική ικανότητα ενός φυτού. Μέσω του προγράμματος χρησιμοποιήσαμε κλιματικά και δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης για την επίτευξη του σκοπού που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο μοντέλο αντιμετώπισης».