Δεν ευθύνονται οι ΟΠ για οφειλές των Συνεταιρισμών που ανήκουν  

Αγγίζουν τα 100 δισ. ευρώ τα χρέη στην εφορία

Σύμφωνα με ρύθμιση που έχει ενσωματωθεί στον νόμο 4409/2016 Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ) δεν φέρουν καμία ευθύνη για χρέη που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στην οποία ανοίκουν.

Αναλυτικά η εν λόγω ρύθμιση αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 68 Στο άρθρο 9 παρ. 7, του Ν. 2810/2000, «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (Α’61) προστίθεται περίπτωση δ’, η οποία έχει ως εξής:

«δ) το τίμημα των προϊόντων των μελών Ομάδας Παραγωγών, η οποία έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 2200/1996 του Συμβουλίου της Ε.Ε., για Τεύχος Α’ 136/28.07.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7591 οφειλές της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, προς οποιονδήποτε, με την οποία Ένωση, η Ομάδα Παραγωγών έχει το ίδιο ΑΦΜ. Τυχόν κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί αίρονται, από τη δημοσίευση του παρόντος και τα κατασχεθέντα ποσά, αποδίδονται στην Ομάδα Παραγωγών και στα μέλη, αγρότες αυτής».