Διαβατήριο η συμβολαιακή για απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος

Στο 50% και 30% υπό προϋποθέσεις

Στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπεγράφη πριν από λίγες μέρες. Η απαλλαγή ανέρχεται στο 30% επί του φόρου εισοδήματος ή σε ποσοστό 50%, ανάλογα και με το ποσοστό παράδοσης των προϊόντων τους.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος επαγγελματίες αγρότες που είναι μέλη νομικών προσώπων/ενώσεων προσώπων ή πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δικαιούχοι πρέπει να προμηθεύουν ποσότητες ίσες με το 75% της συνολικής ποσότητας των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους.

Ωστόσο, η ΚΥΑ δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής αυτήν τη φορά κατά ποσοστό 30% επί του φόρου εισοδήματος σε παραγωγούς, στο πλαίσιο συνεργασίας προσώπων δυνάμει σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας για εννέα φορολογικά έτη, εφόσον πωλούν ποσότητες ίσες με το 40% της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, το συνολικό φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ.

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό 30% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι και οι παραγωγοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας. Κατά ίδιο ποσοστό απαλλάσσονται και παραγωγοί μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών.

Συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας

Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού και συγκεκριμένης επιχείρησης – αγοραστή, είτε με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊόντων του. Υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ πριν από την έναρξη παράδοσης προϊόντων και τα στοιχεία των συμβάσεων επιβεβαιώνονται έως το τέλος του έτους που αφορούν από τον αγοραστή ή αντιστρόφως.

Επισημαίνεται ότι η ΚΥΑ εφαρμόζεται για κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος 2022 και μετά.