Έρχεται ΥΑ με τις διαδικασίες και τους όρους μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών

Κρήτη: Μέχρι τις 7/10 οι αιτήσεις για ένταξη βοσκήσιμων εκτάσεων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Τις λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας θα περιλαμβάνει σχετική ΥΑ που έχει δρομολογηθεί από το ΥπΑΑΤ. Τα παραπάνω κάνει γνωστά ενημερωτικό έγγραφο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας, Νίκος Αντώνογλου και εστάλει στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει:

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δρομολογηθεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) με την οποία καθορίζονται σε ενιαία βάση οι διαδικασίες και οι όροι μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας, θέματα που αφορούν τη σύμβαση μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών, καθορίζεται ο μηχανισμός και η διαδικασία είσπραξης των μισθωμάτων από τις Περιφέρειες και οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων, ενώ αντιμετωπίζονται ενδεχόμενα μεμονωμένα προβλήματα ως προς τη χωροταξική κατανομή των βοσκοτόπων, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Οι διατάξεις της εν λόγω Υ.Α. θα εφαρμόζονται κατά τη μίσθωση των Δημοσίων ή/και Δημοτικών βοσκήσιμων γαιών της Χώρας από κτηνοτρόφους για την κάλυψη των αναγκών βόσκησης των αγροτικών τους ζώων, συμπεριλαμβανομένων επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες κατανεμήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Χώρας το 2015, ενώ παράλληλα μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ισχύει η υπ’ αριθ. 873/55993/20-5-2015 Υ.Α. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επιτρέψετε την μετακίνηση σε δημόσιες ή δημοτικές θερινές βοσκές σε ποίμνια εφόσον πληρούνται οι υγειονομικές προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 873/55993/20-5-2015 Υ.Α., προτεραιότητα χρήσης των βοσκότοπων έχουν οι κτηνοτρόφοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή μέλη συνεταιρισμών που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, στην οποία βρίσκεται ο βοσκότοπος.
  • Σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 873/55993/20-5-2015 Υ.Α., κτηνοτρόφοι μετακινούμενοι ή μη, που έκαναν χρήση του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη κατά την πενταετία 2010-2014, λαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτάσεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στην αίτησή τους.