Διάλογος για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ: Ευθύμης Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΣΕΠΥ

Η «ΥΧ», θέλοντας να συμβάλει στη διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ, συνεχίζει την παρουσίαση απόψεων στο πλαίσιο διαλόγου, που ξεκίνησε στο προηγούμενο φύλλο. Αυτή την εβδομάδα, το ερώτημα που τέθηκε στους αρμόδιους φορείς αφορά τις εισροές και πιο συγκεκριμένα ήταν το εξής:

«Όπως προβλέπει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα στη νέα ΚΑΠ, αλλά και η στρατηγική Farm2Fork, πρέπει να προβλεφθούν δράσεις, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η μείωση της χρήσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εισροών, η βιώσιμη παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων και η εφαρμογή της αρχής «παράγουμε περισσότερα με λιγότερα». Πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί κατά τη γνώμη σας;»

 

Ευθύμης Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΣΕΠΥ
Aλληλένδετες η γενετική βελτίωση με τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ευθύμης Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΣΕΠΥ

Η παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αλλά και της στρατηγικής «Farm2Fork», καλείται να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες ποιοτικών τροφίμων σε ένα περιβάλλον με δυναμικές προκλήσεις (κλιματική αλλαγή, νέοι εχθροί και ασθένειες), αλλά και με λιγότερες εισροές.

Στη νέα αυτή πραγματικότητα, όπου η Ευρώπη καλείται να παράγει «περισσότερα με λιγότερα», το πολλαπλασιαστικό υλικό αναμένεται να έχει τον πλέον καθοριστικό ρόλο. Οι νέες εξελίξεις στη γενετική βελτίωση των φυτών μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, οι νέες τεχνολογίες τροποποίησης γονιδιώματος, που βασίζονται σε νουκλεάσες (CRISPR/Cas9), είναι αυτές που έχουν αυξήσει εκθετικά τις δυνατότητες της γενετικής επιστήμης στο να μπορεί να φέρνει στην αγορά βελτιωμένες ποικιλίες σε ακόμη πιο σύντομο χρόνο, χάρη στην αποτελεσματικότητα, στην απλότητα και στο σχετικά χαμηλό τους κόστος.

Ωστόσο, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις νέες αυτές τεχνολογίες με δυσπιστία, καθώς οι οργανισμοί (συνεπώς και οι φυτικές ποικιλίες) που προκύπτουν με τις παραπάνω μεθόδους, εμπίπτουν στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) με όλους τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Εάν η γενετική βελτίωση στην Ευρώπη «αποκοπεί» από τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, γεωργοί, μεταποιητές, έμποροι και καταναλωτές θα βρεθούν σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση σε σχέση με άλλες ηπείρους με πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις στον τομέα αυτόν.

Η λογική αυτή δεν θα επιτρέψει στην Ευρώπη να προωθήσει την ανάπτυξη νέων, καλύτερα προσαρμοσμένων ποικιλιών φυτών που να είναι υψηλής απόδοσης και ταυτόχρονα υψηλής ανθεκτικότητας σε παθογόνα σε συνθήκες στρες, να συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή και στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και, τελικά, σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων στον ρυθμό που χρειάζεται επειγόντως.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πάνω από το 50% της καινοτομίας και της έρευνας ενσωματώνεται στη γεωργική πράξη μέσα από τον σπόρο σποράς. Για την επίτευξη των στόχων που θέτει η νέα στρατηγική της ΕΕ «Farm2Fork» για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι κρίσιμη η αξιοποίηση των νέων εργαλείων στον τομέα της γενετικής βελτίωσης για τη δημιουργία φυτικών ποικιλιών, πάντοτε όμως υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τόσο της ΕΕ σε κεντρικό επίπεδο, όσο και των αρμόδιων αρχών σε κάθε κράτος-μέλος.