Δημιουργείται «Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού»

Συντονιστικό όργανο για την χάραξη πολιτικής σε άμεση και μακροπρόθεσμη βάση, με αποκλειστικά γνωμοδοτικό χαρακτήρα, υπό την επωνυμία «Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού» δημιουργείται, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας καιτης Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρει η απόφαση, το φόρουμ θα λειτουργεί ως βασικόυποστηρικτικό εργαλείο για την επεξεργασία, τη διαμόρφωση και την υποβολή προτάσεων και θέσεων προς την πολιτεία, που θα συνδέουν τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποιητική βιομηχανία, με αιχμή του δόρατος την μεταποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Θα έχει στόχο την επεξεργασία και την εισήγηση μέτρων, δράσεων και ενεργειών για την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικών επιλογών της διοίκησης, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε μίασύγχρονη και αποδοτικότερη βάση, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται και προτείνει πολιτικές για την σταδιακή αλλαγή του τουριστικού προτύπου της χώρας και τη μετεξέλιξή του σε ένασύγχρονο, συνδυαστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί τις σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσω της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα,επιτυγχάνοντας να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις με αύξηση τηςεγχώριας προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ποιοί μετέχουν

Το φόρουμ συντονίζεται και λειτουργεί υπό την επιμέλεια της δεκαπενταμελούς «Συντονιστικής Επιτροπής» στην οποία προεδρεύει ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας.

Στη συντονιστική επιτροπή συμμετέχουν:

 • ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Ευστράτιος Ζαφείρης,
 • ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Τζιάλλας,
 • ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νικόλαος Αντώνογλου,
 • ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Δημήτρης Τρυφωνόπουλος,
 • εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνη Παπαδεράκη,
 • εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ,
 • εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – ΣΕΒΤ,
 • εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας- ΓΣΕΒΕΕ,
 • εκπρόσωπος της Enterprise Greece
 • εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ,
 • εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας – ΕΝΠΕ,
 • εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας – ΚΕΔΕ,
 • εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας,
 • εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,
 • η κ. Ζωή Νόβακ, εμπειρογνώμονας στην διασύνδεση γαστρονομίας και τουρισμού.

Υπεύθυνος της οργανωτικής υποστήριξης της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζεται ο Παναγιώτης Πέτρου, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας και ο οποίος ορίζεται και επικεφαλής συντονιστής των ομάδων εργασίας.

Έξι εξειδικευμένες τομεακές ομάδες εργασίας

Το «Φόρουμ Αγροδιατροφής -Βιομηχανίας-Τουρισμού» υποστηρίζεται από έξι εξειδικευμένες τομεακές «Ομάδες Εργασίας», ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης και προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής, για την ανάπτυξη του νέου σχεδίου σύνδεσης Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας – Τουρισμού.

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Έρευνα και αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, νεοφυής επιχειρηματικότητα και δημιουργία δικτύων.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: Τρόποι ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας μέσα από τον τουρισμό.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, πληροφόρηση και προώθηση του νέου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Θεσμικές παρεμβάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, υποδομές και στρατηγική υλοποίησης.