Δημήτρης Αυλωνίτης: «Κρίσιμοι για τη νόμιμη διακίνηση των τροφίμων οι μεικτοί έλεγχοι»

Δημήτρης Αυλωνίτης: «Κρίσιμοι για τη νόμιμη διακίνηση των τροφίμων οι μεικτοί έλεγχοι»

Για τις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για τις επόμενες δράσεις του ΕΣΠΑ, όσον αφορά εμπορικές επιχειρήσεις και του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και για την εφαρμογή του νόμου για τις λαϊκές αγορές μίλησε, μεταξύ των άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΥΧ» ο νέος γενικός γραμματέας, Δημήτρης Αυλωνίτης.

  • Ποιες είναι επιγραμματικά οι προτεραιότητες της γ.γ. σε θέματα που άπτονται της διακίνησης τροφίμων τόσο ως προς την προστασία του καταναλωτή όσο και ως προς την προστασία του υγιούς εμπορίου;

Είμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης της νέας απόφασης κωδικοποίησης των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ. Παράλληλα, δίνεται μία βαρύτητα στην ορθή ενημέρωση του καταναλωτή ειδικά στα ζητήματα των προσφορών και των προωθητικών ενεργειών στο λιανικό εμπόριο το οποίο θα συμβάλει στην προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού, ιδίως αναφορικά με τις λεγόμενες «on pack» προσφορές από προμηθευτές και παραγωγούς. Στοχεύουμε στην οριστική αποσαφήνιση των υποχρεωτικών κανόνων σε σχέση με τις δεοντολογικές αρχές. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα διεξάγουμε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Εξίσου κρίσιμο στοιχείο για τη νόμιμη διακίνηση των τροφίμων είναι η συνέχιση των μεικτών ελέγχων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο ν. 4497/2017 αναβαθμίζει το Συντονιστικό Κέντρο για την καταπολέμηση του παραεμπορίου και την εποπτεία της αγοράς.

  • Με την ανάληψη των καθηκόντων σας, κάνατε αναφορά σε συνεργασία της γ.γ. με την Ειδική Γραμματεία για το ΕΣΠΑ για την έναρξη προγραμμάτων που θα αφορούν τις εμπορικές επιχειρήσεις. Αφορούν και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα; Σε τι συνίστανται αυτά τα προγράμματα και πότε θα τα δούμε να υλοποιούνται;

Υπάρχει στενή συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του υπουργείου μας, αλλά και με τους συλλογικούς φορείς/κοινωνικούς μας εταίρους, τις συλλογικές, δηλαδή, δομές της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με κύριο στόχο –μεταξύ άλλων– την εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης των εμπορικών επιχειρήσεων στα νέα απαιτητικά δεδομένα της αγοράς. Οι δράσεις αυτές δεν μπορούν να μην περιλαμβάνουν τον νευραλγικό για τη χώρα μας και την ελληνική οικονομία τομέα, αυτόν της αγροδιατροφής, έναν από τους εννέα στρατηγικούς τομείς δραστηριοτήτων της εθνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, μπορεί να αναφερθεί η προετοιμασία του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ με τον ενδεικτικό τίτλο «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)», όπως αυτή είχε εξειδικευτεί στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΑΝΕΚ. Η δράση που προτάθηκε σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ επιχειρεί να αντισταθμίσει την έλλειψη δυνατοτήτων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ενισχύοντάς τους σε τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων: 1. Εξοικονόμησης ενέργειας. 2. Ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εμπορική τους λειτουργία. 3. Ενίσχυσης της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων. 4. Ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εν λόγω δράση βρίσκεται σε φάση τελικών διαβουλεύσεων και ολοκλήρωσης του Σχεδίου Πρόσκλησης-Οδηγού και αναμένεται να δημοσιευτεί προσεχώς από την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ.

Άλλη δράση που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ και βρίσκεται στη φάση της εξειδίκευσής της με τη συνεργασία και τη διαβούλευση των κοινωνικών φορέων ΣΕΠΕ και GRECA, έχει τον ενδεικτικό τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων, με ειδικότερο ενδιαφέρον για μας να αποτελέσει κίνητρο στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στόχευση της Γ.Γ. είναι να ολοκληρωθεί η ωρίμανσή του το συντομότερο δυνατό, ώστε να ακολουθήσει η έκδοση Σχεδίου Πρόσκλησης-Οδηγού τους προσεχείς μήνες.

  • Υπάρχει έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της αυξανόμενης συγκέντρωσης στον χώρο του οργανωμένου εμπορίου για τους παραγωγούς και, ασφαλώς, για τους καταναλωτές. Συμμερίζεστε αυτή την ανησυχία; Τι εργαλεία παρέμβασης έχει στη διάθεσή της η γ.γ. προς την κατεύθυνση της πρόληψης στρεβλώσεων του υγιούς εμπορίου;

Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, αποτελεί κατ’ αρχήν αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Από την πλευρά μας, παρακολουθούμε την εξέλιξη των τιμών μέσω του Παρατηρητηρίου που λειτουργεί στη ΓΓΕΠΚ και βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης. Θεωρώ, επίσης, ότι οι δημόσιες Κεντρικές Αγορές συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση της ισορροπίας στην αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουμε ενδείξεις μέχρι σήμερα ότι οι τάσεις συγκέντρωσης στη λιανική, ιδίως στις υπεραγορές, έχουν οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές. Αναφορικά με τους παραγωγούς, ο δικός μας στόχος είναι να έχουν στη διάθεσή τους όσο το δυνατόν περισσότερα κανάλια διακίνησης των προϊόντων τους. Η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ τους, μέσω λύσεων clustering, είναι ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

  • Πώς οδεύει η εφαρμογή του τελευταίου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο και ιδίως για τις λαϊκές αγορές; Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών επισημαίνουν μια σειρά από προβλήματα. Εκτιμάτε ότι θα χρειαστούν παρεμβάσεις, και αν ναι σε ποια σημεία;

Ειδικά για τις λαϊκές αγορές, έχει ληφθεί πρόνοια στον νόμο, ώστε το μοντέλο των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών, που υπήρχε στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, να επεκταθεί σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι επιτροπές αυτές μπορούν να επιλύουν πιο ειδικά ζητήματα, που εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο νόμου, καθώς σχετίζονται με τοπικές ιδιαιτερότητες.

Παρότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εφαρμογή του νόμου στο σύνολο της επικράτειας, διαφαίνεται μια βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο (4264/2014) και τα μηνύματα που έχουμε είναι θετικά. Ωστόσο, μια ασφαλή εκτίμηση της κατάστασης που διαμορφώνεται στον χώρο του υπαιθρίου εμπορίου, θα είμαστε σε θέση να έχουμε όταν λειτουργήσει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με την καταγραφή όλων των αδειών και των πωλητών, των χώρων λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής, των οργανωμένων υπαίθριων αγορών, των εμποροπανηγύρεων κ.λπ.

  • Ο προκάτοχός σας είχε προαναγγείλει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για το ελληνικό σήμα. Έχουν αποκρυσταλλωθεί αυτές οι αλλαγές και τι αφορούν;

Στον νέο Οργανισμό του υπουργείου μας έχει προβλεφθεί η σύσταση νέου τμήματος που ως αντικείμενο θα έχει αποκλειστικά το ελληνικό σήμα και το αμέσως επόμενο διάστημα θα επικεντρωθούμε στο να ιεραρχήσουμε τα προϊόντα για τα οποία θα εκδοθούν Κανονισμοί.

Είμαστε στη διαδικασία αποτύπωσης των προβλημάτων που ενέχει η διαδικασία και η νομοθεσία που αφορά το Ελληνικό Σήμα, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση εξεύρεσης κανονισμών, αλλά και προδιαγραφών/ προτύπων για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Στοχεύουμε στη δημιουργία κανονισμών για συγκεκριμένα προϊόντα, είτε κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένων φορέων για απόκτηση ελληνικού σήματος είτε βάσει στοιχείων της αγοράς -όπως στοιχεία από το Enterprise Greece για προϊόντα- υπηρεσίες προτεραιότητας, είτε μέσω υποβολής σχεδίου Κανονισμού από ενδιαφερόμενες εταιρείες και φορείς.