Δημοσιεύτηκαν οι Κανονισμοί της νέας ΚΑΠ στην εφημερίδα της ΕΕ

Στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύτηκαν την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 οι τρεις Κανονισμοί που διέπουν τη νέα ΚΑΠ 2023-2027: ο Κανονισμός για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, ο Οριζόντιος Κανονισμός που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ και ο Κανονισμός της ΚΟΑ (που αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης).