Ο δρόμος για την αγροτική ψηφιοποίηση περνά από τα έξυπνα χωριά

Τους τρόπους εκείνους που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης των αγροτικών περιοχών παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD), με την έκθεσή του «Smart Villages and rural digital transformation».

Πλέον, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε χωριά και αγροτικές περιοχές, η βελτίωση της ψηφιακής υποδομής, η αύξηση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και η ένταξη της ψηφιακής καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές, τίθενται ως προϋπόθεση από τη Στρατηγική των Έξυπνων Χωριών. Προϋπόθεση, τόσο για την ενίσχυση του αγροτικού επαγγέλματος, όσο και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της υπαίθρου.

Σύμφωνα με την έκθεση, η νέα ΚΑΠ παρέχει την ευκαιρία για πρόοδο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβάνοντας έναν οριζόντιο στόχο για την «προώθηση και ανταλλαγή γνώσεων, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και ενθαρρύνοντας την υιοθέτησή τους». Η έκθεση τονίζει ότι κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ πρέπει να περιέχει: «Περιγραφή της στρατηγικής για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές».

Το μοντέλο των έξυπνων χωριών

Το μοντέλο των έξυπνων χωριών περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως η ευφυής γεωργία και οι ψηφιακές πλατφόρμες που προορίζονται για την υγεία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση. Περιλαμβάνει επίσης δράσεις κυκλικής οικονομίας για τη μείωση των αποβλήτων και την εξοικονόμηση πόρων και δράσεις για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση του τουρισμού σε αυτές τις περιοχές.

Οι στρατηγικές έξυπνων χωριών μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές ανάγκες και οι προτεραιότητες των κατοίκων της υπαίθρου αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο και συνδέονται με τις ευρύτερες εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές για ψηφιοποίηση.

 

Για να επιτευχθεί ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού των αγροτικών περιοχών, τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια σειρά βημάτων, όπως περιγράφονται από το ENRD:

✱ Διασφάλιση της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση στη γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές του διαδικτύου, τα Έξυπνα Χωριά πρέπει να συνδυάσουν την πρόσβαση σε υποδομές με την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων.

✱ Συνεργασία για τον εντοπισμό των ψηφιακών λύσεων. Η έκθεση καταγράφει ότι η υιοθέτηση και η διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι αναγνωρίσουν τη χρησιμότητά τους και έχουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες για να τις εφαρμόσουν. Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνει ανάλυση των αναγκών με τους κατοίκους, τους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε από κοινού να αναπτυχθεί ένας οδικός χάρτης ψηφιοποίησης.

✱ Πρόσβαση σε χώρους καινοτομίας. Τα χωριά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χώρους καινοτομίας, όπως οι ψηφιακοί κόμβοι και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς, που θα υποστηρίξουν την ψηφιακή μετάβαση. Με την υποστήριξή τους, τα χωριά μπορούν να δημιουργήσουν και να συνεισφέρουν σε νέα έξυπνα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να ωφελήσουν τις αγροτικές κοινότητες και τους κατοίκους τους.

✱ Συνεργασία με άλλους ψηφιακούς παίκτες. Πρέπει να υποστηριχθεί η συνεργασία με άλλους ψηφιακούς παίκτες σε ευρύτερα περιφερειακά και εθνικά οικοσυστήματα. Οι ψηφιακές καινοτομίες καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και αστικά κέντρα. Κάθε έξυπνο χωριό πρέπει να τοποθετείται μέσα σε αυτά τα συστήματα ψηφιοποίησης, ανάλογα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητάς του και να δημιουργεί συμμαχίες και να συνεργάζεται με τοπικές και εθνικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές. Ένα πρώτο βήμα είναι να χαρτογραφηθούν οι δομές αυτές, ώστε οι τοπικοί φορείς κάθε χωριού να γνωρίζουν πού να απευθυνθούν για κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με την ψηφιοποίηση.

Οι στρατηγικές έξυπνων χωριών μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές ανάγκες και οι προτεραιότητες των κατοίκων της υπαίθρου αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο και συνδέονται με τις ευρύτερες εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές για ψηφιοποίηση.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο μακροπρόθεσμος στόχος της Στρατηγικής των Έξυπνων Χωριών δεν είναι μόνο η κάλυψη των αστικών περιοχών και η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, αλλά και η οικοδόμηση συνεργασιών με πόλεις και αγροτικές κοινότητες. Αυτό μπορεί να ενθαρρύνει τις αγροτικές περιοχές να προχωρήσουν στα διάφορα στάδια ενός γνήσιου ψηφιακού μετασχηματισμού, από την ψηφιακή απομόνωση έως τη σύνδεση, και να γίνουν ψηφιακοί παίκτες από μόνοι τους.