ΕΑΣΘ: Πρόσληψη για το πρόγραμμα Διατήρησης γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία

H Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε., με έδρα τη Σίνδο ΒΙΠΕΘ Θεσσαλονίκης τηλ. 2310 798685, με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία (βοοειδή ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ), στο πλαίσιο της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» του Υπομέτρου 10.2. Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η ΕΑΣΘ Α.Ε., με έδρα τη ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός Α8-ΟΤ 5β, Τ.Κ. 57022, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015 (Α’/176), για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β’/01.07.2016), Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και απαιτούμενα προσόντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Ελεγκτής Γ’ για τη «Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων», μία (1) θέση.

  • Απολυτήριο λυκείου.
  • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Δίπλωμα οδήγησης.
  • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.

Άλλες πληροφορίες

  • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί.
  • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι από 7/9/2020 μέχρι και τις 31/10/2022.
  • Η ανανέωση της σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του έργου.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο της ΕΑΣΘ ΑΕ ή από το διαδίκτυο από τον ιστότοπο: www.easth.gr ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω e-mail: [email protected].
  • Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο ή στο email: [email protected] ή ταχυδρομικά (οδός Α8-ΟΤ 5β, Τ.Κ. 57022 ) εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από τον δικαιούχο με βάση τα ανωτέρω προσόντα.
  • Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (τηλ.: 2310 798685).

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΘ Α.Ε.

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ