Εφαρμογή δύο ταχυτήτων για Οικολογικά Σχήματα και διορθώσεις ΕΑΕ 2023

✱ Ανοιχτό το σύστημα, με ορίζοντα πληρωμών τον Απρίλιο ✱ Αυστηρές συστάσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για τήρηση αιρεσιμότητας, όρων επιλεξιμότητας, δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων των δικαιούχων

Στην εκ νέου ενεργοποίηση της ΕΑΕ 2023, τόσο για τα Οικολογικά Σχήματα όσο και για τις απαραίτητες διορθώσεις της αίτησης, προχώρησε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από μήνες καθυστερήσεων, αλλά όχι για όλους. Παράλληλα, ο Οργανισμός εξέδωσε, ως όφειλε, το απαραίτητο εγχειρίδιο διαδικασιών για τη χορήγηση των ενισχύσεων για τα Οικολογικά Σχήματα έτους 2023. Σε επικοινωνία της «ΥΧ» με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας γνωστοποιήθηκε ότι το σύστημα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό τουλάχιστον για δύο εβδομάδες, και σίγουρα έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν:

✱ Τις απαραίτητες διορθώσεις στην αίτησή τους. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, στόχος είναι με τον τρόπο αυτό να γίνει διορθωτική πληρωμή ύψους 88 εκατ. ευρώ πριν από το Πάσχα.

 Τις απαραίτητες ενέργειες/τροποποιήσεις όσον αφορά τα Οικολογικά Σχήματα. Στο πλαίσιο αυτό, δύνανται να προχωρήσουν σε προσθαφαιρέσεις, διορθώσεις κ.λπ. Με βάση την ενημέρωση από το ΥΠΑΑΤ, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και υπολογίζεται η πληρωμή των 425 εκατ. ευρώ να πραγματοποιηθεί πριν το Πάσχα.

Ποιοι εξαιρούνται

Την ίδια δυνατότητα δεν έχουν, όμως, όσοι παραγωγοί υπόκεινται σε διαδικασία ελέγχου (επικάλυψη αγροτεμαχίου) ή εκείνοι για τους οποίους υπήρξαν ευρήματα από το monitoring (τηλεπισκόπηση με χρήση δορυφορικών εικόνων). Σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε θα υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί είτε δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση.

Οικολογικά Σχήματα

Με βάση το πολυσέλιδο εγχειρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι παραγωγοί καλό είναι να γνωρίζουν ότι:

 Το αίτημα συμμετοχής σε κάθε οικολογικό πρόγραμμα γίνεται σε ειδικό πεδίο του εντύπου της δήλωσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής, ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη Βασική Ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο ίδιος αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

 Όπου απαιτούνται παραστατικά αγοράς σπόρου ή/και άλλων ειδών δικαιολογητικά, αυτά οι γεωργοί δεσμεύονται να τα διατηρούν σε περιβαλλοντικό φάκελο σε έντυπη μορφή, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους που αφορά η αίτηση, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές. Προαιρετικά αναρτώνται και στην ΕΑΕ 2023, εκτός από το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) για το Οικολογικό Σχήμα 31.6-Α «Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)», το οποίο διατηρείται μόνο στον περιβαλλοντικό φάκελο του γεωργού.

 Ο περιβαλλοντικός φάκελος περιέχει το σύνολο των φορολογικών παραστατικών που έχουν εκδοθεί, τόσο για την αγορά των εισροών (φυτοπροστασία, λίπανση, πολλαπλασιαστικό υλικό) όσο και για την παροχή υπηρεσιών (τεχνικού συμβούλου για τη δράση 31.6-Α, χρήση εξοπλισμού κ.ά.), λοιπά δικαιολογητικά, όπως σύμβαση με τεχνικό σύμβουλο για τη δράση 31.6-Α, λοιπά δικαιολογητικά για την επαλήθευση της τήρησης των δεσμεύσεων, όπως κατάλογοι των προϊόντων ή του εξοπλισμού (προσπέκτους), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επιμέρους παρεμβάσεις και δράσεις.

 Ειδικά για το 31.6 «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων», στον περιβαλλοντικό φάκελο του γεωργού φυλάσσεται, επίσης, το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).

 Τα δικαιολογητικά/φορολογικά παραστατικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί εντός του έτους της αίτησης για τις παρεμβάσεις Π1-31. 1, 31.2, 31.5, 31.6 και Π1-31.3, 31.4, 31.8, 31.10 και Π1-31.7, πλην της περίπτωσης του 31.6-Ζ «Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς», που είναι αποδεκτά φορολογικά παραστατικά αγοράς ακροφυσίων μειωμένης διασποράς από 15/10 έτους Ν-3 έως 15/10 έτους Ν, όπου Ν το έτος της αίτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εγχειρίδιο οι παραγωγοί μπορούν να βρουν αναλυτικά όλες τις Παρεμβάσεις των Οικολογικών Σχημάτων, τους όρους επιλεξιμότητας, τις υποχρεώσεις ή/και απαιτήσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογικά παραστατικά, τιμολόγια κ.ά.). Επιπλέον, παρατίθεται υπόδειγμα Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π1-31.6, και δη της Δράσης 31.6-Α.

Μειώσεις – Κυρώσεις

Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος μειώσεων και κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

 Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης που προβλέπονται στην τομεακή γεωργική νομοθεσία, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ή ανακαλείται εν όλω ή εν μέρει, και, κατά περίπτωση, δεν χορηγούνται ή ανακαλούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης. Με την επιφύλαξη τυχόν μειώσεων και αποκλεισμών από τις ενισχύσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της αιρεσιμότητας, επιβάλλονται, επίσης, διοικητικές κυρώσεις.

 Διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στους δικαιούχους της ενίσχυσης ή της στήριξης, συμπεριλαμβανομένων ομάδων ή ενώσεων αυτών, που δεσμεύονται από υποχρεώσεις τήρησης όρων χορήγησης.

 Οι διοικητικές κυρώσεις είναι αναλογικές και διαβαθμισμένες βάσει της σοβαρότητας, της έκτασης, της διάρκειας και της επανάληψης της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης και έχουν τις ακόλουθες μορφές:

i. Μείωση του ποσού ενίσχυσης που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης που επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση και/ή σε σχέση με τις αιτήσεις ενίσχυσης για προηγούμενα ή επόμενα έτη.

ii. Καταβολή ποσού υπολογιζόμενου βάσει της ποσότητας και/ή της διάρκειας της μη συμμόρφωσης.

iii. Αποκλεισμός συμμετοχής στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης.

Μπορεί να φθάσουν μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.