Εγκρίθηκαν 21 αιτήσεις χρηματοδότησης για το μέτρο μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Συνολικά 21 αιτήσεις εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, καθώς υπερκαλύφθηκε ο προϋπολογισμός.

Ειδικότερα, εγκεκριμένες είναι 21 αιτήσεις, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 38.661.154,44 ευρώ και δημόσια δαπάνη 23.412.410,39 ευρώ, ενώ 9 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω αρνητικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης, στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο φορέας της πράξης, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του αποτελέσματος αξιολόγησης, στην ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, μέσω ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.