Και οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών θα καλύπτονται από την Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές

Η μέση λύση που προτείνουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος δεν ικανοποιεί καμία πλευρά

Με επικρίσεις έγινε δεκτή η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές, καθώς τα κράτη-μέλη συμφωνούν να συμπεριλάβουν την εντατική κτηνοτροφία και τα βοοειδή στο πεδίο εφαρμογής για την περαιτέρω μείωση εκπομπών μεθανίου, αλλά… αυξάνοντας τις μονάδες ζωικού κεφαλαίου σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν.

Στο πλαίσιο της γενικής προσέγγισης, οι υπουργοί συμφώνησαν η πρόταση της Κομισιόν για την εφαρμογή της νέας Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (ΟΒΕ) στον τομέα της κτηνοτροφίας να τροποποιηθεί ως εξής:

✱ Εκτροφή βοοειδών ή χοίρων σε εγκαταστάσεις με 350 μονάδες ζωικού κεφαλαίου (στο εξής ΜΖΚ) ή περισσότερες, πλην της εκτροφής βοοειδών ή χοίρων σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν υπό καθεστώτα εκτατικής παραγωγής, στις οποίες η πυκνότητα των ζώων είναι μικρότερη από 2 ΜΖΚ/εκτάριο και οι οποίες χρησιμεύουν μόνο για βοσκή ή καλλιέργεια χορτονομής ή ζωοτροφής που χρησιμοποιείται για τη σίτιση των ζώων στην εγκατάσταση.

✱ Εκτροφή πουλερικών σε εγκαταστάσεις με 280 ΜΖΚ ή περισσότερες.

✱ Εκτροφή, πλην των δραστηριοτήτων εκτροφής που εμπίπτουν στο σημείο 2, οποιουδήποτε συνδυασμού των ακόλουθων ζώων: βοοειδών, χοίρων, πουλερικών σε εγκαταστάσεις με 350 ΜΖΚ ή περισσότερες, πλην της εκτροφής βοοειδών ή χοίρων σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν υπό καθεστώτα εκτατικής παραγωγής, στις οποίες η πυκνότητα των ζώων είναι μικρότερη από 2 ΜΖΚ/εκτάριο και οι οποίες χρησιμεύουν μόνο για βοσκή ή καλλιέργεια χορτονομής ή ζωοτροφής χορτονομών που χρησιμοποιείται για τη σίτιση των ζώων στην εγκατάσταση.

Αντιδράσεις

Οι COPA και COGECA αντέδρασαν άμεσα στα παραπάνω, χαρακτηρίζοντας την προτεινόμενη οδηγία «αμφιλεγόμενη», τη συμφωνία των υπουργών «ανεπαρκή» και με πολλές «γκρίζες ζώνες», όσον αφορά κυρίως τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, και κάλεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να προστατεύσουν τον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Την απογοήτευσή του, όμως, εξέφρασε και ο Ευρωπαίος επίτροπος για το Περιβάλλον και τους Ωκεανούς, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, για τη μειωμένη φιλοδοξία της συμφωνίας του Συμβουλίου, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα σήμαινε ότι η Οδηγία θα κάλυπτε μόνο το 3% των εκμεταλλεύσεων βοοειδών της ΕΕ.