Έξτρα 253 εκατ. ευρώ για το ΠΑΑ 2014-2020 από το αποθεματικό επίδοσης

Ποσοστό αποτυχίας 78% για την επίτευξη μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών ρύπων

Επιπλέον κοινοτικούς πόρους ύψους 1,22 δισ. ευρώ έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει η Ελλάδα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Πλαισίου Επίδοσης (ΠΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των ενδιάμεσων στόχων που είχαν τεθεί για το 2018. Ήδη από τον περασμένο Ιούνιο είχε γίνει γνωστό ότι το ΠΑΑ 2014-2020 είχε εκπληρώσει με επιτυχία τους στόχους του πλαισίου επίδοσης στο τέλος του 2018, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων, ύψους 253 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη 2η έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το σύνολο των 170 Πλαισίων Επίδοσης (ΠΕ) τα 112 πέτυχαν τους στόχους τους και σε αυτά θα πραγματοποιηθεί η οριστική διάθεση του αποθεματικού επίδοσης, ύψους 1,01 δισ. ευρώ περίπου. Τα υπόλοιπα 58 ΠΕ εμφανίζουν αποτυχία και θα γίνει ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης που έχει κατανεμηθεί σε αυτά, συνολικού ύψους 211,94 εκατ. ευρώ.

Έπιασαν τον στόχο

✱ Το σύνολο των ΠΕ του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) παρουσιάζουν επίτευξη των στόχων και σε αυτά θα κατανεμηθούν οριστικά οι αντίστοιχοι πόροι του αποθεματικού επίδοσης (253,44 εκατ. ευρώ για το ΕΓΤΑΑ και 23,33 εκατ. ευρώ για το ΕΤΘΑ).

✱ Το 80% των ΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), δηλαδή 40 από τα 50, έχουν επιτύχει τους στόχους τους και σε αυτά θα κατανεμηθεί οριστικά το αποθεματικό επίδοσης, ύψους 195,82 εκατ. ευρώ.

✱ Στο Ταμείο Συνοχής, τα 5 από τα 7 ΠΕ (71,4%) έχουν επιτύχει τους στόχους τους και σε αυτά θα κατανεμηθούν οριστικά οι αντίστοιχοι πόροι του αποθεματικού επίδοσης, ύψους 185,85 εκατ. ευρώ.

✱ Το 55% των ΠΕ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) έχει επιτύχει τους στόχους του (56 στα 102 ΠΕ) και σε αυτά θα κατανεμηθούν οριστικά οι αντίστοιχοι πόροι του αποθεματικού επίδοσης, ύψους 352,83 εκατ. ευρώ.

Θεματικοί στόχοι

Τις καλύτερες επιδόσεις εμφανίζουν οι Θεματικοί Στόχοι 11 «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης», 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» και 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση», όπου τα ποσοστά των Πλαισίων Επίδοσης που έχουν επιτύχει τους στόχους τους και στα οποία θα πραγματοποιηθεί η οριστική διάθεση του αποθεματικού επίδοσης ανέρχονται σε 100%, 94% και 83% αντίστοιχα.

Ακολουθούν οι Θεματικοί Στόχοι 2 «Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της χρήσης και της ποιότητάς τους», 8 «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων», όπου τα ποσοστά των ΠΕ που εμφανίζουν επιτυχία ανέρχονται σε 67%, 63% και 60% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, ο Θεματικός Στόχος 4 «Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» εμφανίζει τις χειρότερες επιδόσεις, με 7 στα 9 ΠΕ (78%) να μην επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Ακολουθεί ο Θεματικός Στόχος 1 «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας», όπου το 75% των ΠΕ (3/4) εμφανίζουν αποτυχία και θα πρέπει να γίνει ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης που έχει κατανεμηθεί σε αυτά.