Ελιά: Μέτρα προστασίας από το κυκλοκόνιο και την καρκίνωση

Συμβουλές για την προστασία από το κυκλοκόνιο στους ελαιώνες δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Eλέγχου Καβάλας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η γνωστή μυκητολογική ασθένεια, η οποία εμφανίζεται κυρίως στα φύλλα των ελαιοδέντρων, ενδημεί στην περιοχή και προκαλεί, πέρα από τις χαρακτηριστικές κηλίδες, φυλλόπτωση και μία γενικότερη εξασθένιση των δέντρων.

Ως εκ τούτου, την παρούσα χρονική στιγμή, είναι σκόπιμο όλοι οι παραγωγοί να προβούν σε έναν ψεκασμό με κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν ή με ένα χαλκούχο σκεύασμα για την καταπολέμηση του μύκητα. Είναι σκόπιμο να τονιστεί, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, ότι αφενός την παρούσα στιγμή ίσως δεν μπορούν να γίνουν διακριτά τα συμπτώματα σε όλους τους ελαιώνες πλην, όμως, αυτό δεν αναιρεί την ύπαρξη του μύκητα.

Αφετέρου, οι ελαιώνες που μένουν αψέκαστοι ή δεν τυγχάνουν ιδιαίτερα εντατικής καλλιέργειας, πολλές φορές στη συνέχεια εξελίσσονται σε εστίες από όπου ο μύκητας εξαπλώνεται και διαδίδεται ευρύτερα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, κάθε χρονιά, στην κάθε επιμέρους περιοχή. Έτσι, είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί ψεκασμός καταπολέμησης του μύκητα και της ασθένειας σε όλες τις περιοχές και ιδιαίτερα σε αυτές όπου επικρατούν συνήθως υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Στις περιπτώσεις αυτών των περιοχών, προτείνεται η υλοποίηση δύο ψεκασμών με τη μεσολάβηση χρονικού διαστήματος ενός μηνός μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική άποψη που παρέχουν οι γεωπόνοι, καθώς και το ιστορικό κάθε ελαιώνα.

Καρκίνωση

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να παρέχεται στην καταπολέμηση του κυκλοκόνιου και στις περιπτώσεις των ελαιώνων που υφίσταται η ασθένεια της καρκίνωσης, η οποία προκαλείται από την είσοδο του βακτηρίου ψευδομονάδα στις πληγές και στις σχισμές του φλοιού των κλάδων της ελιάς, καθώς ο χαλκός συμβάλλει στον περιορισμό της διάδοσης του βακτηρίου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο.

Στις περιπτώσεις ελαιώνων με τέτοια προσβολή, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να παρέχεται στο κλάδεμα, στη διαχείριση των τομών του κλαδέματος (όποτε εφαρμόζεται αυτό σε κάθε περιοχή), καθώς και στη διαχείριση των υπολειμμάτων του κλαδέματος. Εδώ τονίζεται, επιπλέον, η ανάγκη απολύμανσης των τομών και ευρύτερα των πληγών με ένα πυκνό διάλυμα χαλκούχου σκευάσματος ή με τις αλοιφές κλαδέματος που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Επίσης, απαιτείται η απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, η οποία συμβάλλει στην αποφυγή διάδοσης της καρκίνωσης σε επιπλέον ελαιώνες της περιοχής ή άλλων περιοχών.