Με έμφαση στα βιολογικά τα προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων το 2021

Στις αρχές Ιανουαρίου ανοίγουν οι προσκλήσεις

Το ποσό των 182,9 εκατ. ευρώ θα διατεθεί το 2021 για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων προώθησης που υλοποιεί η ΕΕ.

Κατά τη νέα χρονιά, ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων γεωργίας που στηρίζουν πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με προτεραιότητα στα βιολογικά προϊόντα, στα οπωροκηπευτικά και στη βιώσιμη γεωργία.

Ειδικότερα, από το σύνολο του προϋπολογισμού, τα 86 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για εκστρατείες που ευθυγραμμίζονται πιο άμεσα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ιδίως με τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο». Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη βιολογική γεωργία και τον ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα στη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι εκστρατείες που θα επιλεγούν θα έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτούς τους τύπους γεωργίας και την αύξηση της αναγνώρισης του βιολογικού σήματος. Επιπλέον, εντός της ΕΕ, θα χρηματοδοτηθούν εκστρατείες για την προώθηση της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής μέσω της αύξησης της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών. Οι εκστρατείες θα εστιάσουν επίσης στην προβολή των υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και της ποικιλομορφίας και των παραδοσιακών πτυχών των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση ενωσιακών συστημάτων ποιότητας, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ. Τέλος, όσον αφορά τις εκστρατείες εκτός της ΕΕ, καθορίζονται προτεραιότητες για αγορές με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα δημοσιευτούν στις αρχές του 2021.