Ενίσχυση της αλιείας μέσα από συνέργειες της αυτοδιοίκησης

Μέσα από τις ανάγκες της υπέρβασης των δυνάμεων της αδράνειας και της γραφειοκρατίας, οι δήμοι Καρύστου, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Ραφήνας και Πικερμίου προχώρησαν πριν από έξι μήνες περίπου στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με τίτλο ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ. Σύμφωνα με τους αρχικούς σκοπούς, στόχος τους είναι να αξιοποιήσουν προς όφελος των πολιτών διάφορα εργαλεία, ώστε μέσα από την άρση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων να αντλήσουν επιπλέον πόρους.

Με τελευταία απόφαση του δημάρχου Χαλκιδέων ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων στην υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων για την αξιοποίηση των τομέων της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των διοικητικών ορίων του δήμου. Σύμφωνα με αυτήν τη συνεργασία, ο οργανισμός πρόκειται να υποβάλει πρόταση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (Ενωσιακή Προτεραιότητα 5), ώστε να υποστηρίξει το έργο όσων φορέων και επιχειρήσεων επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτήν τη δράση.

Σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, είναι η συνέργεια και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ώστε να βελτιωθεί η οργάνωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Μέσα από αυτήν τη σχέση, θα αναζητηθούν νέες αγορές και η βελτίωση διάθεσης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και εφόσον συντρέχουν οι δυνατότητες να υποστηριχθεί οικολογικό σήμα ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα που παράγονται. Τέλος, προβλέπεται να διοργανωθούν εκστρατείες γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού.