Ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσης και της διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση της ψηφιοποίησης

Ψηφιακό Φόρουμ Γεωργίας του FAO

Στοχεύοντας στην ενίσχυση ενός οικοσυστήματος, που επιτρέπει την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγροδιατροφικής αλυσίδας, μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και ψηφιακών λύσεων και της ενίσχυσης της ανταλλαγής γνώσεων σε πολιτικές και πρακτικές ψηφιακής γεωργίας, ο FAO δημοσίευσε τα αποτελέσματα του ψηφιακού φόρουμ γεωργίας που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2020.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 ειδικών σε θέματα γεωργίας και ψηφιοποίησης παρουσιάστηκαν οι τρόποι εκείνοι που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα για να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια.

 

Τομείς εστίασης

Το φόρουμ εστίασε στη συμβολή των νέων για την ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, την ψηφιακή γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και τον διάλογο για την ψηφιοποίηση. Η θεματική για τη συμβολή των νέων περιλάμβανε έναν διαγωνισμό καινοτομίας, ο οποίος ανέδειξε τη δημιουργία τεχνολογικών προϊόντων για τον αγροτικό τομέα από 12 διαφορετικές χώρες. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι οι νέοι μπορούν να έχουν θεμελιώδη ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα.

Όσον αφορά τις άλλες δύο θεματικές του φόρουμ, οι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης χρειάζεται η τόνωση της ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών σχετικά με την καινοτομία, η αναζωογόνηση της υπαίθρου, η εξεύρεση καινοτόμων χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμων λύσεων, η διευκόλυνση της χάραξης πολιτικής και η διεθνής συνεργασία.

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα καινοτόμα έργα που έχει αναλάβει ο FAO για την ενίσχυση και την προώθηση της ψηφιοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα παγκοσμίως και τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική του ιστοσελίδα.