ΕΛΓΑ: Τα αποτελέσματα των δικαιούχων για τη δράση ″Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις”

Στην ανάρτηση των Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1.«Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων», προχώρησε ο ΕΛΓΑ.

Πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δημοσιοποιεί τον:

1. Πίνακα αιτήσεων που αξιολογήθηκαν θετικά (παραδεκτές). Ο Πίνακας περιλαμβάνει 1.054 παραδεκτές αιτήσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 26.954.460,60 €.

2. Πίνακα αιτήσεων που αξιολογήθηκαν αρνητικά (μη παραδεκτές). Ο Πίνακας περιλαμβάνει 171 μη παραδεκτές αιτήσεις.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης του.

Δυνητικοί δικαιούχοι που δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (ΠΑΔΕ) δύνανται εφόσον το επιθυμούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαδικασία Ι.1.3 «Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης» του ΣΔΕ.

Η προσφυγή υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ και οριστικοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημερομηνία της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα