Εντός του 2022 η πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας στην καλλιέργεια βαμβακιού

Το ΥΠΑΑΤ με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι εντός του β’ εξαμήνου 2022 προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη
για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022, για την καλλιέργεια του
βαμβακιού, η οποία θα αφορά την καλλιεργητική περίοδο 2023.

Στόχοι του υπομέτρου

Το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας και συνεισφέρει στην Προτεραιότητα 3, Περιοχή Εστίασης 3Α «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις».

Πεδίο και γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της Πρόσκλησης

1. Στο πλαίσιο της επικείμενης 2ης Πρόσκλησης επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» («AGRO 2») του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ειδικότερα, επιλέξιμη είναι η εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την 3η έκδοσή τους (5-12-2019) κι έπειτα, στην καλλιέργεια βαμβακιού («ενισχυόμενη δραστηριότητα»).

2. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν «ομάδες γεωργών», δηλαδή συλλογικοί φορείς καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52 Α’), συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεών τους. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που είναι καταχωρισμένες στο ΕΜΑΣ.

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων και ύψος ενίσχυσης

1. Η στήριξη στο πλαίσιο της δράσης 3.1.2 καλύπτει τις πάγιες δαπάνες που απορρέουν από τη συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας AGRO 2. Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, βάσει του άρθρου 67 παρ. 1β (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

2.Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως α) το μοναδιαίο κόστος (ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά μέλος) που αντιστοιχεί στο μέγεθος ομάδας του δικαιούχου, επί β) τον αριθμό των επιλέξιμων ωφελούμενων μελών της ομάδας γεωργών.

3. Το ύψος του μοναδιαίου κόστους καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της ομάδας λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών που συμμετέχουν συνολικά στο σύστημα ποιότητας AGRO 2 για την πιστοποίηση της καλλιέργειας βαμβακιού.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την Προδημοσίευση