ΕΠΑΛΘ 2014-2020: Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με δύο νέες προσκλήσεις

Ενεργοποιήθηκαν τα δύο μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, που στόχο έχουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις δράσεις 3.4.1 «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας» και 3.4.3 και «Μέτρα εμπορίας», οι οποίες απευθύνονται σε Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, ενώ η άμεση αξιολόγησή τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Τα μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχουν στόχο:

Την αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Την προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας μέσω της διευκόλυνσης π.χ. της πιστοποίησης και της προώθησης προϊόντων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων προερχόμενων από παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων μεταποίησης, της άμεσης θέσης σε εμπορία των προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας ή προϊόντων αλιείας από την ακτή, της παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων κ.ά.

Συμβολή στη διαφάνεια παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από εισαγωγές.

Συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις ΜΜΕ σύμφωνων προς την ενωσιακή νομοθεσία.

Διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Δικαιούχοι είναι:

Οργανώσεις Παραγωγών αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Σχέδια Παραγωγής και εμπορίας

Το μέγιστο ποσοστό χορηγούμενης δημόσιας ενίσχυσης για τις πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο δικαιούχος είναι ίδρυμα δημοσίου δικαίου, εάν οι πράξεις υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», ή υλοποιούνται από οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς δικαιούχους, ή από οργάνωση παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ και ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός το ποσό των 3 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι:
Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

Αναγνωρισμένες Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Το μέγιστο ποσοστό χορηγούμενης δημόσιας ενίσχυσης για τις πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 30.000 ευρώ και ως μέγιστος το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Κανόνες επιλεξιμότητας
Ως χρονική περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών που αφορούν την κατάρτιση Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της απόφασης αναγνώρισης της οργάνωσης παραγωγών έως και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
έγκρισης του Σχεδίου Παραγωγής και Εμπορίας της.
Ως χρονική περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών που αφορούν την υλοποίηση Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας ορίζεται:
Για το πρώτο έτος υλοποίησης: Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης του ΣΠΕ έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης.
Για τα υπόλοιπα έτη υλοποίησης: Οι ετήσιες περίοδοι που εκτείνονται από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021.
Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, οι Βόρειες Σποράδες, η Σκύρος
και η Σκυροπούλα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα, οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, οι Στροφάδες,
η Σαπιέντζα, η Σχίζα και οι Εχινάδες.