Επεκτείνονται και στους Νέους Αγρότες τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Στο τραπέζι το νέο εργαλείο διαχείρισης κινδύνων

Τον Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση της εκ των προτέρων μελέτης, από την οποία θα προκύψει η τελική μορφή των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ) για το ΣΣ της ΚΑΠ 2023-2027. Οι παρεμβάσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τα ΧΕ αναμένεται να είναι:

✱ «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα».

✱ «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

✱ «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων γεωργών και εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων».

Επίσης, η εκ των προτέρων μελέτη θα εξετάσει τη χρησιμότητα ενός επιπλέον Χρηματοδοτικού Εργαλείου ως εργαλείου διαχείρισης κινδύνων για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος ή την αποζημίωση από κινδύνους για τους οποίους δεν υπάρχει απαίτηση υποχρεωτικής ασφάλισης.

ΧΕ εγγυήσεων

Να θυμίσουμε ότι, αυτήν τη στιγμή, το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) παρέχει ένα Χρηματοδοτικό Εργαλείο με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με συνεισφορά 80 εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ 2014-2022. Μέσω του Ταμείου παρέχονται εγγυήσεις προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες, προκειμένου οι τελευταίες να χορηγούν δάνεια ύψους από 10.000 ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ με μειωμένες και, σε πολλές περιπτώσεις, μηδενικές εξασφαλίσεις, μειωμένα επιτόκια και έξοδα φακέλου.

Η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΑΑ, αφού έλαβε υπόψη τη μεγάλη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, αποφάσισε την ενσωμάτωση επιδότησης επιτοκίου στο ΧΕ πέρα από την παροχή δανείου. Η επιδότηση επιτοκίου, η οποία ως πρόβλεψη ενσωματώθηκε και στην τελευταία τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2022, θα ισχύει πέρα από τις ήδη υπάρχουσες ευνοϊκές ρυθμίσεις του ΧΕ αναφορικά με τη μείωση του ύψους του επιτοκίου σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς και τη μείωση ή την εξάλειψη των απαιτούμενων εξασφαλίσεων. Με τον τρόπο αυτόν, το ΧΕ θα μειώσει σημαντικά το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και θα διευκολύνει περισσότερο τη χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό τους.

ΧΕ μικρών δανείων

Από την πλευρά του, το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ) παρέχει το Χρηματοδοτικό Εργαλείο μικροδανείων, με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με αρχική συνεισφορά 21,5 εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ 2014–2022, μέσω του Μέσου Ανάκαμψης.

Με δεδομένο ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου εξαντλήθηκε, ακολούθησε τροποποίηση της απόφασης σύστασης του Ταμείου και της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να ανέλθει τελικά σε 61,5 εκατ. ευρώ. Στην τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, ενσωματώθηκαν και προβλέψεις για την επέκταση του μέγιστου χρόνου αποπληρωμής των δανείων από πέντε σε επτά έτη, τόσο για τα καινούργια όσο και για τα ήδη εκταμιευμένα δάνεια.

Σημειώνεται ότι τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΠΑΑ 2014–2022 υλοποιούνται μέσω δύο Δράσεων, τη Δράση 4.1.4 και τη Δράση 4.2.4. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έως τις 31/12/2023, για το ΧΕ εγγυήσεων, οι συνεργαζόμενες τράπεζες είχαν συνάψει 621 συμβάσεις για χορήγηση δανείων συνολικού ύψους 43,18 εκατ. ευρώ.

Για το ΧΕ μικρών δανείων και μέχρι τις 31/03/2024, οι συνεργαζόμενες τράπεζες είχαν συνάψει 1.418 συμβάσεις για χορήγηση συνολικού ύψους 32,92 εκατ. ευρώ μικροδανείων, οι οποίες συνοδεύονται από τη χορήγηση 2,24 εκατ. ευρώ για επιδότηση επιτοκίου και 420.000 ευρώ για τεχνική στήριξη, ενώ έχουν εκταμιευθεί 22,98 εκατ. ευρώ, 2,16 εκατ. ευρώ και 87.000 ευρώ αντίστοιχα.

Πορεία υλοποίησης του ΣΣ της ΚΑΠ 2023-2027

Σύμφωνα με τον φάκελο της Επιτροπής Παρακολούθησης, η υφιστάμενη κατάσταση στις 13/05/2024 είχε ως εξής:

✱ Η συνολική δημόσια δαπάνη του ΣΣ της ΚΑΠ 2023-2027 ανερχόταν στα 14.276.903.314 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη ενωσιακή συμμετοχή σε 13.477.814.440 ευρώ.

✱ Οι εντάξεις δημόσιας δαπάνης ανέρχονταν σε 1.988.916.011,83 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13,93% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΣΣ της ΚΑΠ 2023-2027.

✱ Οι πληρωμές δημόσιας δαπάνης ανέρχονταν σε 1.948.746.277,06 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε απορρόφηση 13,93%.

✱ Οι πληρωμές Ενωσιακής Συμμετοχής ανέρχονταν σε 1.860.905.993,08 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε απορρόφηση 13,81%.

Πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2022

Σύμφωνα με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, έως τις 13 Μαΐου 2024:

✱ Οι εντάξεις δημόσιας δαπάνης ανήλθαν σε 9.031.269.891,33 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 116,03% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΠΑΑ 2014-2022.

✱ Οι δε πληρωμές ανήλθαν σε 6.298.414.460,51 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε απορρόφηση 80,94%.

✱ Επιπλέον, επιτεύχθηκε και για το έτος 2023 ο κανόνας ν+3, ξεπερνώντας κατά 606,46 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο στόχο, σύμφωνα με στοιχεία πληρωμών.