Επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα

Προτεραιότητα στους Νέους Αγρότες για να ενταχθούν στη δράση 4.1.2 δίνει το υπό διαβούλευση θεσμικό πλαίσιο του ΥΠΑΑΤ

Προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων δικαιούχων θα έχουν οι νέοι αγρότες και αμέσως μετά όσοι υποβάλουν αίτηση με τον χαμηλότερο αιτούμενο προϋπολογισμό προκειμένου να ενταχθούν στη δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020. Το παραπάνω προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο θεσμικό πλαίσιο της δράσης που έχει τεθεί αυτές τις ημέρες από το ΥΠΑΑΤ σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Με την εν λόγω δράση παρέχεται στήριξη σε συλλογικά σχήματα αγροτών και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων για επενδύσεις:
✱ Αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, οι οποίες στοχεύουν στη εξοικονόμηση ύδατος.
✱ Στις έγγειες βελτιώσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων.

Προϋποθέσεις

Για να κριθούν επιλέξιμες οι επενδύσεις, απαιτείται να τηρείται μία σειρά προϋποθέσεων κατά την ηλεκτρονική τους υποβολή: Για παράδειγμα, επενδυτικό σχέδιο, νόμιμη κατοχή των ακινήτων όπου εγκαθίστανται μόνιμα επενδύσεις, οι επενδύσεις να έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης, να αφορούν καινούρια και αμεταχείριστα επενδυτικά αγαθά κ.ά. Επίσης, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση κείμενο, η αίτηση στήριξης συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο, τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ.

Στην περίπτωση αιτήσεων που προβλέπουν επενδύσεις για την εξυπηρέτηση κυρίως της ζωικής παραγωγής, η αίτηση δύναται να υπογράφεται ή να συνυπογράφεται από κτηνίατρο, τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης προϋπολογισμού έως 150.000 ευρώ, η αίτηση στήριξης μπορεί να υπογράφεται από τεχνολόγο γεωπονίας.

Κριτήρια βαθμολόγησης

Για τον καθορισμό των κριτηρίων βαθμολόγησης των αιτήσεων στήριξης ισχύουν οι παρακάτω αρχές κριτηρίων:
✱ Το δυνητικό ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος.
✱ Η περιοχή στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.
✱ Η εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες.
✱ Η επένδυση άρδευσης, η οποία επηρεάζει ύδατα των οποίων η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί λιγότερο από καλή.
✱ Η δυναμική του υποψηφίου.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά:
✱ Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
✱ Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται πως τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ