Επιτροπή Περιβάλλοντος: Ψήφιση υπέρ του σχεδίου για το εθελοντικό πλαίσιο πιστοποίησης άνθρακα

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ψήφισε, πριν από λίγες μέρες, επί του σχεδίου έκθεσης αναφορικά με την πρόταση που ορίζει ένα εθελοντικό πλαίσιο για την πιστοποίηση απορροφήσεων άνθρακα. Η πρόταση, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2022, αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτόμων τεχνολογιών απορρόφησης άνθρακα, ενώ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, το περιβάλλον και τη μηδενική ρύπανση. Ο κανονισμός θα βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να ποσοτικοποιεί, να παρακολουθεί και να επαληθεύει τις απορροφήσεις άνθρακα. Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας πιστοποίησης, η πρόταση καθορίζει κανόνες για την ανεξάρτητη επαλήθευση των απορροφήσεων άνθρακα, καθώς και για την αναγνώριση των συστημάτων πιστοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της συμμόρφωσης με το πλαίσιο της ΕΕ.

Η πρόταση είναι απαραίτητη για τον στόχο να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΕ πρέπει να μειώσει στο ελάχιστο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, θα χρειαστεί να αυξήσει την απορρόφηση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα για να εξισορροπήσει τις εκπομπές που δεν μπορούν να εξαλειφθούν.