Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ήπειρο

Στην υποστήριξη των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω του Επιχειρησιακού της Προγράμματος, με στόχο τη δημιουργία και την ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η δράση αφορά υποστήριξη των ΚΑΛΟ που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον μίας θέσης εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης, με προϋπολογισμό ύψους 500.000 ευρώ, ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια φορέων ΚΑΛΟ, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Στη δράση δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης ανοίγει στις 7 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2020.

Προϋπόθεση για την ενίσχυση των δικαιούχων της δράσης είναι η οργάνωση της δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι το επιχειρηματικό τους σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε χώρο εκτός της κατοικίας τους, κύριας ή δευτερεύουσας.

Σημειώνεται ότι στο έντυπο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μπορεί να δηλωθεί η τωρινή εγκατάσταση της υφιστάμενης επιχείρησης. Εφόσον όμως εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάνει μεταβολή της εγκατάστασής του, μεταφέροντας αυτή σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της πρώτης πληρωμής.