Έξι νέες υποτροφίες από την Coca Cola για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Έξι νέες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προκηρύσσει η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Οι υποτροφίες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προσφέρονται με την ευγενική χορηγία της Coca-Cola, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που στηρίζει για την ενδυνάμωση του ελληνικού επιχειρηματικού πνεύματος, το οποίο με τη σειρά του, μπορεί να τονώσει και να δώσει ώθηση στην οικονομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι υποτροφίες της Coca Cola απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που προσφέρονται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, με σκοπό την βελτίωση των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε αντικείμενα που συνάδουν με τη μελλοντική επιχειρηματική τους δράση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και η επιλογή τους θα γίνει με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολογίας που θέτονται από τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής είναι έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Κολέγιο Περρωτής (www.afs.edu.gr/) είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που προάγει την ολιστική πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων. Τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής αναπτύσσονται από τη Σχολή  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με καινοτόμες και βιωματικές μεθοδολογίες στις άριστα οργανωμένες υποδομές του ιδρύματος για την προετοιμασία του ατόμου ν’ αναλάβει ηγετικό ρόλο στην κοινωνία δια μέσου πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας και συνεργασίας για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και της οικονομίας της υπαίθρου.

Σχέδιο – Πλαίσιο υποτροφιών 

Οι υποτροφίες Coca Cola απευθύνονται σε υποψηφίους που θέλουν να επιμορφωθούν και να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες, ώστε στη συνέχεια, να είναι σε θέση να εφαρμόσουν πρακτικές σ’ επιχειρηματικούς τομείς που σχετίζονται με την αγροδιατροφή. Οι υποτροφίες χορηγούνται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων κι εξυπηρετούν τη βιωματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής βάσει των κριτηρίων που θέτει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 1. Υποβάλλουν αίτηση, στην οποία θα περιγράψουν με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο,
 2. Αναφέρουν αν φοίτησαν σε παρόμοια σεμινάρια στο παρελθόν, είτε στη Σχολή, ή αλλού,
 3. Μην έχουν λάβει άλλου είδους υποτροφία, ή οικονομική βοήθεια για τον ίδιο λόγο,
 4. Επιδεικνύουν αποφασιστικότητα και τον απαιτούμενο χρόνο για την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, χωρίς αναιτιολόγητες απουσίες,
 5. Είναι Έλληνες πολίτες.

Κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολογία (μέγιστη βαθμολογία 50 μόρια)

 1. Αιτιολόγηση της επιθυμίας παρακολούθησης του σεμιναρίου. Περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε το συγκεκριμένο σεμινάριο, με βάση τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, ικανότητες/ δεξιότητες και τυχόν επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού (20 μόρια),
 2. Στόχοι του υποψηφίου. Περιλαμβάνει τη σαφή αναφορά και περιγραφή των στόχων του υποψηφίου στην προσωπική και στην επαγγελματική πορεία (20 μόρια),
 3. Προσδοκίες από το σεμινάριο, ως προς την υλοποίηση των στόχων του υποψηφίου. Περιλαμβάνει τη σαφή περιγραφή των προσδοκιών από το σεμινάριο της επιλογής, με στόχο την εκπλήρωση των στόχων που αναφέρθηκαν (10 μόρια).

Διαδικασία επιλογής

 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής εδώ (στο πεδίο «Άλλες πληροφορίες / σχόλια / παρατηρήσεις» σημειώνετε την ένδειξη: Για τις υποτροφίες Coca Cola),
 • Συνέντευξη κάθε υποψηφίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Τηλεφωνική ενημέρωση των επιτυχόντων από τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.