Ευφυής γεωργία, εκπαίδευση, συμβουλευτική διαμορφώνουν την έννοια της καινοτομίας

Πέντε ευρωπαϊκά παραδείγματα για την εξέλιξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

-Διαφήμιση-

Η καινοτομία ανοίγει νέες προοπτικές, τόσο για την τεχνολογική ανάπτυξη, όσο και για έννοιες όπως η εκπαίδευση, η συνεργασία και η συμβουλευτική, καθώς καινοτομία δεν είναι μόνο οι νέες τεχνολογίες, αλλά ένα εργαλείο που διαπερνά κατά μήκος τις λειτουργίες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, βοηθώντας τις να εξελιχθούν. Τα παραπάνω δεν αποτελούν ένα θεωρητικό μοντέλο προσαρμογής της καινοτομίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά μία πραγματικότητα που εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη. Καινοτομίες σε διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης μιας αγροτικής εκμεταλλεύσεις παρουσιάζονται σε κράτη-μέλη της Ευρώπης, τα οποία έχουν αναδειχθεί ως παραδείγματα προς μίμηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταγράφονται στις εκθέσεις PREPARING FOR FUTURE AKIS IN EUROPE και THE EVER GROWING USE OF COPERNICUS ACROSS EUROPE’S REGIONS».

Ολλανδία

Καινοτομία προς όφελος της συνεργασίας

Στην Ολλανδία, η ψηφιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής θεωρείται ένας σημαντικός επιταχυντής για την επίτευξη της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα. Η φιλοδοξία των ολλανδικών περιφερειών, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συστήματα γνώσης και καινοτομίας (AKIS), είναι η υποστήριξη του αγροτικού τομέα μέσω της συνεργασίας αγροτών, επιστημόνων, συμβούλων και φορέων χάραξης πολιτικής. Υπάρχουν περιφερειακές πρωτοβουλίες δημιουργίας πλατφορμών, οι οποίες φέρνουν σε επαφή τους ενδιαφερόμενους.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το JoinData, μια πλατφόρμα για αγρότες, εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό τη συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Ουγγαρία

Εκπαίδευση για την προώθηση της ψηφιοποίησης

Την εκπαίδευση των αγροτών αξιοποιεί η Ουγγαρία για την προώθηση της ψηφιοποίησης του αγροτικού τομέα, μέσω του προγράμματος Smart Farmers for smart farming.

Η ευφυής γεωργία και η πρακτική εφαρμογή της στο χωράφι μέσω εκπαιδευτικών εφαρμογών για τη μετάδοση των πλεονεκτημάτων, είναι μερικές από τις διαδικασίες του προγράμματος.

Ελλάδα

Εφαρμογή ευφυούς γεωργίας στο χωράφι

Η περίπτωση της Ελλάδας δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα, καθώς είναι ένα από τα παραδείγματα κρατών-μελών όπου η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στο χωράφι είναι αρκετά διευρυμένη, «αποτελώντας ένα παράδειγμα προς μίμηση», σύμφωνα με τον πρώην επίτροπο Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν. Συγκεκριμένα, το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης Copernicus, ως ένα από τα καλά παραδείγματα παρακολούθησης της καλλιέργειας για την παροχή συμβουλών ακριβείας για τη σωστή ποσότητα και τον σωστό χρόνο εφαρμογής των αγροεφοδίων στο χωράφι. Σύμφωνα με την έκθεση THE EVER GROWING USE OF COPERNICUS ACROSS EUROPE’S REGIONS, το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιεί τόσο δορυφορικά όσο και μέσα παρακολούθησης στο χωράφι, για να επιτρέψει στους αγρότες να καταλάβουν τις ανάγκες της καλλιέργειάς τους για την καλύτερη διαχείριση της εκμετάλλευσης.

Γαλλία

Ιχνηλασιμότητα διαμέσου της καινοτομίας

Το ΒD Avicole, είναι μία εθνική βάση δεδομένων η οποία, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συστήματα γνώσης και καινοτομίας (AKIS), συνδυάζει καινοτόμα εργαλεία Τεχνολογιών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την καταγραφή όλων των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα της πτηνοτροφίας στη Γαλλία. Πρόκειται για ένα συλλογικό σύστημα που αποσκοπεί στον εντοπισμό όλων των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, των οργανώσεων παραγωγών, των εκκολαπτηρίων αλλά και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Στόχος είναι η καλύτερη γνώση και η βελτίωση της διαφάνειας, η καταγραφή της πορείας των προϊόντων, με αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Ιρλανδία

Ψηφιακά συμβουλευτικά εργαλεία από την Teagasc

Η Teagasc, ο κρατικός φορέας έρευνας και συμβουλευτικής στην Ιρλανδία, έχει αναπτύξει μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία, για να υποστηρίξει τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Πρωταρχικός στόχος αυτών των ψηφιακών εργαλείων είναι να στηρίξουν τη λήψη αποφάσεων με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την παρακολούθηση της καλλιέργειας από διάφορες πηγές, όπως αισθητήρες, δορυφορική παρατήρηση και επιτόπια παρακολούθηση του συμβούλου στο χωράφι. Μερικά από αυτά τα εργαλεία που έχει δημιουργήσει είναι:

✱ «Ο διαδικτυακός σχεδιασμός για τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών». Αποτελεί ένα εργαλείο χαρτογράφησης μέσω διαδικτύου, που επιτρέπει στους συμβούλους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να αναπτύσσουν λεπτομερή σχέδια διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών για τους πελάτες τους.

✱ «Opt-In», μια ηλεκτρονική πύλη για τους κατοίκους της υπαίθρου που καταγράφει, σε πραγματικό χρόνο, τα μαθήματα που προσφέρονται από μια ποικιλία παρόχων κατάρτισης σε αγροτικές περιοχές. Το σύστημα επιτρέπει επίσης στους χρήστες να εκφράσουν ενδιαφέρον και να εγγραφούν διαδικτυακά για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων.

✱ «Pasturebase Ireland», ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση των βοσκοτόπων που χρησιμοποιείται από περισσότερες από 3.000 εκμεταλλεύσεις σε ολόκληρη την Ιρλανδία. Το σύστημα επιτρέπει στους αγρότες να καταγράφουν και να παρακολουθούν την ανάπτυξη του γρασιδιού και να λαμβάνουν αποφάσεις μέσω της συνεργασίας με τον σύμβουλό τους.

Δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει πολλές δυνατότητες για τη στήριξη των αγροτών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ΚΑΠ. Η διαδικασία ψηφιοποίησης, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη συστημάτων γνώσης και καινοτομίας (AKIS), πρέπει να συνοδεύεται από ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ανταλλαγή δεδομένων που να προστατεύουν την ιδιοκτησία και την ιδιωτική ζωή, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

-Διαφήμιση-