Το «πράσινο φως» άναψε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της Κομισιόν για τη βιολογική γεωργία. Σε αυτήν, τονίζεται η ανάγκη για λύσεις με γνώμονα την αγορά και περισσότερη υποστήριξη στις χώρες, προκειμένου να χαράξουν εθνικές στρατηγικές για την τόνωση του κλάδου.

Πιο αναλυτικά, η έκθεση ζητά μέτρα για την περαιτέρω τόνωση της ζήτησης για βιολογικά προϊόντα, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη διασφάλιση της μελλοντικής κερδοφορίας της αγοράς βιολογικών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές ζητούν τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος για την πιστοποίηση των εισροών για τη βιολογική γεωργία.

Αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης κάθε κράτους- μέλους, η έκθεση υποστηρίζει τη δημιουργία εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών με «συγκεκριμένες, χρονικά προσδιορισμένες δράσεις» για τη βιολογική γεωργία. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να εκπονηθούν σε μια εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδιαίτερα τους βιοκαλλιεργητές και τις ενώσεις τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι «καλύτερες δυνατές συνέργειες», αναφέρει η έκθεση.

Αν και αυτή η φιλοδοξία υφίσταται στο σχέδιο δράσης της Κομισιόν, οι eυρωβουλευτές καλούν την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ σε περισσότερη υποστήριξη στο πεδίο των βιολογικών.

www.euractiv.com