Ευθύμιος Φωτεινός, πρόεδρος ΔΟΒ: «Πώς θα επέλθει η αναγέννηση της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα»

Η ΔΟΒ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στοχεύει
στην ενίσχυση της παραγωγής πιστοποιημένου και υψηλής ποιότητας βάμβακος

του Ευθύμιου Φωτεινού, Προέδρου Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος

Η βαμβακοκαλλιέργεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και το προϊόν της, το βαμβάκι, συμβάλλει τα μέγιστα στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας μας, καθώς συγκαταλέγεται στα τρία πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας.

Η ΔΟΒ, μετά την επανασύστασή της το 2016 και την έγκρισή της από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάθε χρόνο, αποτελεί, πλέον, έναν καταξιωμένο κοινωνικό εταίρο, που συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την αύξηση της αξίας της βαμβακοκαλλιέργειας. Έχουν αξιοποιηθεί οι γνώσεις και η εμπειρία των μελών της, προκειμένου να διαμορφώσει και να τεκμηριώσει τις θέσεις της και τις προτάσεις της, να χαράξει μία εθνική στρατηγική για το βαμβάκι και η οποία έχει θέσει τις βάσεις για την εφαρμογή της.

Μέχρι στιγμής, έχει καταφέρει να παραγάγει έργο στοχευμένο, με κύριο σκοπό της την αύξηση της προστιθεμένης αξίας του προϊόντος και τη βελτίωση της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας προς όφελος όλων, ενισχύοντας αρκετές δράσεις που προάγουν την αξία της βαμβακοκαλλιέργειας.

Παραγωγή με όρους ποιότητας και ασφάλειας

Σε μία εποχή ιδιαίτερα ανταγωνιστική για την ικανοποίηση των πελατών, αλλά και για την εναρμόνιση με τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει πλέον να βασίζονται σε όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων τους, ενώ παράλληλα σέβονται το περιβάλλον ως προς τον τρόπο παραγωγής τους.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της συμβατικής φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, στη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και στην ελεγχόμενη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων, με στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, την προστασία των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Κυριότεροι στόχοι της ΔΟΒ αποτελούν η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να επιτευχθεί ενίσχυση των παραγωγών που παράγουν πιστοποιημένο και υψηλής ποιότητας βαμβάκι, η δημιουργία προγραμμάτων στοχευμένης εκπαίδευσης βαμβακοπαραγωγών και ελεγκτών ποιότητας του βαμβακιού, η μείωση του κόστους παραγωγής, με ενίσχυση από την πολιτεία, αλλά και η δημιουργία ενός Μουσείου Βάμβακος και Εκκόκκισης.

Ως ΔΟΒ, θεωρούμε ότι η «αναγέννηση» της καλλιέργειας που αντιπροσωπεύουμε θα επέλθει μέσω:

1) Της βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων της βαμβακοκαλλιέργειας.

2) Της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μεταποίησης του βάμβακος.

3) Της βελτίωσης της ποιότητας και της δημιουργίας «ταυτότητας» του ελληνικού βάμβακος.

4) Της ανάδειξης των φιλοπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών του τρόπου παραγωγής του βάμβακος.

5) Της διατήρησης και διασφάλισης της στήριξης της ΚΑΠ για το βαμβάκι, τα οποία θα υλοποιηθούν και μέσα από το Σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής.

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύουμε:

1. Στη συνέχιση και θεσμοθέτηση λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας για το βαμβάκι ως ένα βήμα ανταλλαγής απόψεων και εύρεσης λύσεων.

2. Στον εκσυγχρονισμό του κλάδου των Εκκοκκιστηρίων, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ή της δημιουργίας σχετικού προγράμματος του ΠΑΑ από το ΥΠΑΑΤ.

3. Στην ενίσχυση των βαμβακοπαραγωγών για την εφαρμογή του AGRO μέσα από το ΠΑΑ.

4. Στην ένταξη της βαμβακοκαλλιέργειας στο πρόγραμμα Αειφορίας και Βιωσιμότητας ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ και αντίστοιχης δέσμευσης πόρων από το ΠΑΑ.

5. Στη δραστηριοποίηση των υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων για την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων.

6. Στην εκτενή ενημέρωση των παραγωγών μελών και εκκοκκιστών μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την άρδευση, την εφαρμογή των AGRO 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, τις καλλιεργητικές φροντίδες κ.ά.

7. Στην αναμόρφωση και παροχή πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας μας www.hca.org.gr, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, παραγωγοί, εκκοκκιστές, πολίτες να αντλούν στοιχεία για την καλλιέργεια και το προϊόν.

Θα θέλαμε να προτείνουμε στους βαμβακοπαραγωγούς, με στόχο τη μείωση του κόστους και της αύξησης της αξίας πώλησης:

α) Τη δημιουργία ομάδων καλλιεργητών, ώστε να έχουν καλύτερο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα τόσο στις αγορές εφοδίων, όσο και στην πώληση των προϊόντων τους.

β) Τη χρηματοδότηση της καλλιέργειας μέσω τραπεζικής κάρτας συμβολαιακής γεωργίας.

γ) Την υιοθέτηση πρακτικών γεωργίας ακριβείας.

δ) Την καλλιέργεια των ποικιλιών με τις μεγαλύτερες αποδόσεις και καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε συνεργασία με τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις.

Εισέτι, απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία ταυτότητας του προϊόντος που παράγουμε, η οποία θα το συνοδεύει μέχρι και το τελικό προϊόν ένδυσης, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση χρήσης του ευρωπαϊκού βαμβακιού, κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς.

Όλοι μαζί, παραγωγοί και εκκοκκιστές, πρέπει να εργαστούμε συστηματικά και εντατικά για να κερδηθούν όλα τα παραπάνω -και ακόμα περισσότερα.