Φορέα που θα εκπονήσει μελέτη για την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του ΕΛΓΑ στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αναζητά το ΥΠΑΑΤ

Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη για την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε εναρμόνιση με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 και την οργανωσιακή δομή του», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 -20 αποφάσισε το ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δ. Παπαγιαννίδης, τρεις οικονομικοί φορείς – εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ – καλούνται να υποβάλλουν προσφορές για την ανάθεση υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Μελέτη για την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε εναρμόνιση με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 και την οργανωσιακή δομή του» έως τις 2 Ιουνίου 2022.