Στο ΓΕΜΗ οι αγρότες των λαϊκών αγορών

Αδύνατη, για την ώρα, η ηλεκτρονική εγγραφή, μόνο μέσω Επιμελητηρίων η διαδικασία

των Φωτεινής Μακρή,  Κατερίνας ΓΜ Ρόμπολα – Κουσουνή
Λογίστριες – φοροτεχνικοί Α΄ Τάξης

Από τις αλλαγές που έφερε ο νόμος 4919/2022 (ΦΕΚ 71/7-4-2022) για τη σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), αλλά και η ΚΥΑ 44070/28-04-2022 προκύπτουν νέες υποχρεώσεις για τους αγρότες των λαϊκών αγορών.

Συγκεκριμένα, στην υπουργική απόφαση, μεταξύ των ΚΑΔ που είναι υπόχρεοι για εγγραφή στο ΓΕΜΗ συγκαταλέγονται και οι αγρότες των λαϊκών αγορών.

Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων:

1. Οι εταιρείες: Η Ανώνυμη Εταιρεία, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία, η Αστική Εταιρεία.

2. Οι συνεταιρισμοί: Ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986, στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοινΣΠΕ). Ωστόσο, όσον αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020, η εγγραφή στο ΓΕΜΗ είναι προαιρετική.

3. Οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που:

✱ διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή

✱ διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Οι παραγωγοί λαϊκών αγορών ανήκουν στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων, με σκοπό το κέρδος και έχουν εμπορική ιδιότητα. Σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο, την εμπορική ιδιότητα έχουν «όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν». Κατά την έννοια του άρθρου 1 του εμπορικού νόμου, έμποροι είναι «όσοι ασκούν εμπορικές πράξεις και εξ αυτών σχηματίζουν το σύνηθες αυτών επάγγελμα».

Ως στοιχείο της έννοιας του εμπόρου απαιτείται, πλην άλλων, η άσκηση των εμπορικών πράξεων να γίνεται κατά σύνηθες επάγγελμα, δηλαδή με σειρά ομοειδών πράξεων κατά συνήθεια και όχι κατά κύριο επάγγελμα.

Έχει ερμηνευτεί, δε, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά και από άλλα δικαστήρια ότι «σύνηθες επάγγελμα είναι το επάγγελμα με το οποίο επιδιώκεται κατά τρόπο συστηματικός βιοπορισμός». Συνεπώς, την εμπορική ιδιότητα αποκτά όποιος προβαίνει σε πράξεις εμπορικές και η άσκηση των εμπορικών πράξεών του γίνεται κατά «σύνηθες» (όχι «κύριο») επάγγελμα.

Δεν αναγνωρίζει τους ΑΦΜ το σύστημα

Το σύστημα του ΓΕΜΗ είναι συνδεδεμένο λειτουργικά με αυτό της ΑΑΔΕ, ώστε με κάθε έναρξη επιτηδεύματος φυσικού προσώπου που παράλληλα έχει εμπορική ιδιότητα και σκοπό, να γίνεται αυτόματα η εγγραφή και να λαμβάνει αριθμό ΓΕΜΗ. Αυτό βέβαια αφορά τις νέες ενάρξεις επιτηδεύματος. Για τους ήδη ενεργούς υπόχρεους, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://services.businessportal.gr.

Ωστόσο, όπως έχουν διαπιστώσει οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και οι λογιστές τους, το σύστημα δεν είναι έτοιμο ακόμη να δεχθεί ηλεκτρονικές εγγραφές σε παραγωγούς λαϊκών αγορών, εφόσον κατά την είσοδο δεν αναγνωρίζει τους ΑΦΜ τους στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ. Επ’ αυτού, είναι απαραίτητες και αναμένονται διευκρινίσεις. Για την ώρα, όσοι θέλουν να προχωρήσουν στην εγγραφή μπορούν να απευθύνονται στο υποκατάστημα του Επιμελητηρίου όπου υπάγονται.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εγγραφή, απαραίτητα στοιχεία καταχώρισης είναι το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου, το ονοματεπώνυμο των γονέων του, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο ΑΦΜ.

Διευκρινίσεις για την αναγραφή στα έντυπα

Η νομοθεσία προβλέπει, επίσης, ότι ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά: α) σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο ΓΕΜΗ, β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι ΥΓΕΜΗ, γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά τον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του, δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου και ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ αφορά αποκλειστικά τα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.

Τέλος, οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων αναφέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τη νομική τους μορφή, την επωνυμία τους, τον τόπο της έδρας και το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ισχύει.

Η λίστα με τα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα για την εγγραφή δικαιολογητικά είναι τα εξής:

✱ Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, σε έντυπο που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον φορέα της επιχείρησης, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σε αυτήν.

✱ Βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ για την επίδοση δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος (σε φωτοτυπία).

✱ Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ΕΕ ή Ταυτότητα Ομογενούς ή Άδεια Διαμονής, προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΕ (σε φωτοτυπία).

✱ Ειδική άδεια λειτουργίας που απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (σε φωτοτυπία).

✱ Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος (σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται αυτοπροσώπως από το φυσικό πρόσωπο της ατομικής επιχείρησης).

Aπαιτείται, επίσης, Τέλος Καταχώρισης ΓΕΜΗ (10 ευρώ), το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά στο www.businessportal.gr. Καταβάλλεται σε όλες τις τράπεζες και ηλεκτρονικά με e-banking στις πληρωμές προς επιμελητήρια.

Από 100 ευρώ ξεκινούν τα πρόστιμα

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία μεγέθους που ανήκει η οντότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

Παράβαση

Ύψος προστίμου

Σύσταση εταιρείας μέσω  της e-ΥΜΣ

500,00 – 5.000,00

Παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ

500,00 – 10.000,00

Παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής

200,00 – 500,00

Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για καταχώριση στο ΓΕΜΗ

100,00 – 300,00

Αυτόματες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ αρ. 26

100,00 – 1.000,00

Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ αρ. 30

100,00 – 1.000,00

Παραβάσεις των άρθρων 33,34,35,39 και 43

500,00 – 10.000,00

Παράλειψη υποβολής των οικονομικών καταστάσεων

2.000,00 – 100.000,00

Παραβάσεις των άρθρων 38 και 41

1.000,00 – 10.000,00

Παραβάσεις αρ. 54 σχετικά με την επωνυμία

1.000,00 -10.000,00