Γνωρίστε τα Νέα Εθνικά Σήματα Πιστοποίησης από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Aνάδειξη των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην εγχώρια και διεθνή αγορά

Η ανάγκη ύπαρξης προτύπων-προδιαγραφών που να προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, την ευζωία των ζώων, την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την αειφόρο ανάπτυξη, έχει από καιρό αναγνωριστεί στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και ο επιχειρηματικός κλάδος και το καταναλωτικό κοινό πλέον αναζητούν έγκυρα και αναγνωρίσιμα σήματα πιστοποίησης ως τεκμηρίωση της εφαρμογής των προδιαγραφών αυτών.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως αρμόδιος εθνικός φορέας για τη σύνταξη/έκδοση προτύπων στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, και αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις της αγοράς, σχεδίασε τα παρακάτω νέα πρότυπα, τα οποία δύνανται να εφαρμοστούν από κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

● AGRO 8 «Προδιαγραφή για την παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος»: Περιγράφει προδιαγραφές για όλα τα στάδια παραγωγής του χοιρινού κρέατος, από την εκτροφή των χοίρων μέχρι και τη διάθεση του χοιρινού κρέατος στην αγορά.

● AGRO 9 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων προστατευόμενων περιοχών»: Περιλαμβάνει προδιαγραφές για την παραγωγή προϊόντων (φυτικής-ζωικής προέλευσης, μεταποίησης) μέσα στις οριοθετημένες στη χώρα μας προστατευόμενες περιοχές NATURA κ.ά., λαμβάνοντας υπόψιν τους ειδικούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς κάθε περιοχής, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αυτών και τη διάκρισή τους στην αγορά.

● AGRO 10 «Προδιαγραφή για την παραγωγή τοπικών προϊόντων»: Περιλαμβάνει προδιαγραφές για την παραγωγή τοπικών προϊόντων της χώρας μας που αναδεικνύουν την ελληνική παραγωγή, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία. Τα τοπικά προϊόντα κυρίως από μικρές επιχειρήσεις και παραγωγούς, θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τον Τουρισμό, την Εστίαση και τα Ξενοδοχεία και να λάβουν ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα και προβολή, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ξεχωριστής τοπικής ελληνικής κληρονομιάς.

● AGRO 11 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής»: Περιλαμβάνει απαιτήσεις για τη συνέχεια της αλυσίδας παραγωγής από τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής που ήδη πιστοποιούνται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε προϊόντα περαιτέρω επεξεργασίας/μεταποίησης (π.χ. αλλαντικά).

● AGRO 12-1 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής»: Περιλαμβάνει προδιαγραφές για τον τομέα των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, που αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής παραγωγής. Οι απαιτήσεις του προτύπου εστιάζονται στην ποιότητα των ιχθυοτροφών, στις συνθήκες εκτροφής των ψαριών, στην ευζωία, στην ιχνηλασιμότητα, στην υγιεινή και ασφάλεια και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

● AGRO 12-2 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων λιμνοθαλασσών»: Περιλαμβάνει απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις, προκειμένου να εκτρέφουν, παράγουν, τυποποιήσουν, συσκευάσουν και να διαθέσουν στην αγορά πιστοποιημένα προϊόντα λιμνοθαλασσών.

● AGRO 2-5 «Απαιτήσεις για τη μεταποίηση ή/και διάθεση στην αγορά μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης»: Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος γεωργικής παραγωγής, η οποία σήμερα περιλαμβάνει απαιτήσεις για την καλλιέργεια (AGRO 2-1 & 2-2), την επεξεργασία και τη συσκευασία των προϊόντων (AGRO 2-3) και την εκκόκκιση του βάμβακος (AGRO 2-4). Με το νέο πρότυπο AGRO 2-5 επεκτείνονται οι προδιαγραφές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων μεταποίησης φυτικής προέλευσης (όπως το ελαιόλαδο, η κομπόστα, ο οίνος, τα ζυμαρικά κ.ά.).

Τα παραπάνω πρότυπα και τα νέα σήματα πιστοποίησης αποτελούν μια σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής παραγωγής και ανάδειξης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.